nodigde krediet van 510.000 exclusief BTW beschikbaar, en dek de kosten als volgt: - subsidie SGB van 44.672 exclusief BTW; - toegezegde bijdrage van Provincie Fryslân van 136.716 exclusief BTW; - toegezegde bijdrage van Wetterskip Fryslân van 136.716 exclusief BTW; - gemeentelijke aandeel ad. 136.716 exclusief BTW, door verlaging van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet "IBA's in kwetsbare gebieden". - bijdrage eigenaren 31 x 1780 55.180. 5. Neem kennis van het besluit van het college om voor de aanbe steding van projectonderdelen van de aanleg van riolering in de Alde Feanen, af te wijken van de in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid beschreven aanbeste- dingsvormen. Door de PvdA wordt het volgende amendement ingediend: "In overweging nemende dat voor het uitstellen van de aanleg van een persriool de ver gadering argumenten zijn aangevoerd. Stelt voor het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Instemmen met de punten 7, 2 en 3; Maar afvoeren van de punten 4 en 5 omdat in latere instantie nog 50 andere eenheden op rioleringsvoorziening moeten worden aangesloten en nog niet duidelijk is of dat niet kan worden gecombineerd en of daar niet besparingen uit voortvloeien. Ook zijn de risi co's nog niet duidelijk in kaart gebracht om een goede beslissing te nemen. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Tegengestemd hebben de leden Meinderts, Riemersma, Seldenrust, Veldstra en Zijlstra. Beslút: het geamendeerde voorstel wordt aangenomen. Toezegging college: nagegaan wordt wat de hoogte is van het drempelbedrag waarbij de gemeente geen verplichting meer heeft om riolering aan te leggen (ontheffing van de zorgplicht). 4.5 Foarstel om in eksploitaasjebydrage beskikber te stellen foar swimbad en sporthal De Twine Voorstel: 1Stel een bijdrage ad 108.289 beschikbaar aan Sportfondsen Boarnsterhim t.b.v. het begrote exploitatie tekort 2007 voor zwembad en sporthal De Twine; 2. Dek deze bijdrage t.l.v. Onvoorzien Incidenteel 2007; 3. Houd voor 2008 resp. 2009 rekening met een te verstrekken bijdrage in dezelfde orde van grootte als over 2007 en betrek die bijdragen incidenteel bij de Perspec tiefnota 2007. Beslút: conform 4.6 Gelegenheid om fragen te stellen foar riedsleden Wordt geen gebruik van gemaakt. 4.7 Slute Side 6 20070626 beslutelist ried/absh/6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 100