De hear Van der Meer (GB): Onderneemt men direct actie als gevallen tussen wal en schip dreigen te vallen? Wethâlder Minkes: Beaamt dat. De foarsitter: In het najaar zal er een kadernota naar de raad komen. 3. MIENINGSFOARMJEND Foar dit part fan de wurklist binne der gjin punten 4. BESLUTFOARMJEND 4.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 4.3 oantenmei 4.7 De hear De Jong: Hy sprekt foar PB de Legean yn op punt 4.4. De federaasje fan de Legean is seker net op boeren tsjin. Men agearret tsjin de wize dêr't de fisy op ta stân kommen is. Men wie net útnoege om mei te dwaan yn de petearen oer it bûtengebiet. Hy begrypt ek net wêrom't hy fan de wethâlder mei de LTO prate moast. Yn de fisy soenen boerebedriuwen wol 3 of 4 kear sa grut wurde kinne. Dat kin dochs net oan de râne fan de doarpen? Hy fynt it net in echte fisy. Men is der bang foar dat de boeren mei de pleatsen dy't tige grut wurde kinne mei har grutte ark troch de doarpen komme. 4.2 Foarstel ta it beneamen fan bestjoersleden fan de Stichting Jachthaven Wartena te Warten De hear Van der Woude (PvdA): De PvdA kin ynstimme mei it foarstel. It past net binnen de kaderstellende rol fan de ried en dêrom moat it kolleezje mei de stichting om tafel om de statuten yn dy rjochting te feroarjen. De foarsitter: Het college neemt het laatste punt mee. Er wordt conform het voorstel besloten. 4.3 Foarstel oangeande it tapassen fan merkkonfoarme hieren en hiergewenning foar de Brede Skoallen te Akkrum en Grou De hear Seldenrust (FNP): Wêrom is der gjin risiko-analyze makke oer de takomstige partisipanten? Men is der neffens de wethâlder noch net foar 100% út. Men nimt dus in beslút op basis fan de yntinsjes fan de wethâlder. Wol de wethâlder him ferskûlje achter in nommen riedsbeslút? Tal fan partisipanten jouwe oan dat men de nije hieren net opbringe kin. De gefolgen binne net dúdlik. De wethâlder hat gjin dúdlik antwurd op de fragen jûn. As bliken docht dat der partisipanten ôfheakje is der mar ien ferantwurdlik en dat is de wethâlder. De FNP sil de wethâlder der dan ek polityk ferantwurdlik foar hâlde. De FNP hat mei 4 partisipanten in petear hân en foar har wienen de besluten net hantearber. De hear Hemminga (GB): Wa binne merkkonfoarme partijen? Dizze tariven kinne derfoar soargje dat guon partisipanten net meidogge. GB wol in amendemint yntsjinje om it foarstel ad 1 oan te passen mei de taheakking achter 'huren' als uitgangspunt. De tekst is sa: "Wijziging tekst voorstel ad 1 Voorstel: 1Stern in met de toepassing van marktconforme huren als uitgangspunt bij het aangaan van overeenkomsten met commerciële participanten vor de Brede Scholen" Pagina 3 1 03 f>;rshr.h r-A 2C07/.ib'3v'3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 11