De hear Seldenrust (FNP): Soe graach noch in tredde termyn hawwe wolle. De foarsitter: Stemt daarin toe. De hear Seldenrust (FNP): In risiko-analyze soe al begjinne kinne oft men de ferskillen wit tusken de âlde en nije tariven. No ûntbrekt der in stikje dúdiikheid. Yn prinsipe soe de FNP ynstimme kinne mei it foarstel, ynklusyf it amendemint fan GB. De FNP wol de saken net frustrearje. Hy hat yn de earste termyn dúdlik west oer de hâlding fan de FNP as der problemen komme. Mefrou Dekker (PvdA): Is de hear Seldenrust der gerêster op neidat er de antwurden fan de wethâlder heard hat? De hear Seldenrust (FNP): Dat is er noch net. De hear De Boer (PvdA): Hy fernuvert him oer de ynbrochte opmerkingen. Hy hie tocht dat it foarstel al de ynstimming krije soe. De hear Seldenrust (FNP): It is net om 'e nocht in B-stik wurden. De hear De Boer (PvdA): De PvdA stipe it foarstel al yn it foar. Merkkonfoarme tariven foar kommersjele partijen binne terjochte. It amendemint fersterket it foarstel en dêrom kin er ek ynstimme mei it amendemint. De foarsitter: Brengt het amendement in stemming. Stelt vast dat het amendement met algemene stemmen aangenomen wordt. Er wordt conform het voorstel besloten. 4.4 Foarstel om de Nota integrale visie bestemmingsplan Buitengebied fêst te stellen. De hear Van der Sluis (VVD): Neffens de wethâlder wie it bouflak in lyts stikje fan it hiem. De VVD hold fol dat it oer hast it hiele hiem gie. De VVD hat úteinlik gelyk krige. Men is net botte gelokkich mei de wize sa't it kolleezje de ried foar de gek hâlde woe oer dy bouflakken. De boerehiemen moatte mei rjocht 1,5 hektare grut wêze kinne en 2,5 by 'binnenplanse' frijstelling. Hy tsjinnet dêrta in amendemint yn. Hy lést it amendemint foar: "De raad van de gemeente Boarnsterhim, in vergadering bijeen op 29 mei 2007 In overweging nemende dat de agrarische sector voldoende mogelijkheden dient te hebben om een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken; Stelt voor de Nota integrale visie Bestemmingsplan Buitengebied 2007 welke ter besluitvorming voorligt, op pagina 20 als volgt te wijzigen: "De veldinventarisatie heeft uitgewezen dat veruit de meeste agrarische bedrijven ook in de ko mende planperiode ruim voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben binnen een bouwvlak van 1.5 ha. Enkele bedrijven hebben inmiddels een ruimer bouwvlak, hetgeen op de plankaart aange geven zal worden. Indien noodzakelijk kunnen de agrarische bedrijven zich buiten het bouwvlak ontwikkelen. In het bestemmingsplan zal een vrijstellingsmogelijkheid worden opgenomen om het bouwen buiten het bouwvlak tot maximaal 1 ha extra mogelijk te maken. De gemeente kiest ervoor om de omvang van de agrarische erven in de toekomst te beperken tot maximaal 2,5 ha. Het bestemmingsplan biedt dan ook geen mogelijkheden om deze oppervlakte verder te vergroten. De feitelijke maatvoering van de ontwikkelingsvlakken wordt afgestemd op de landschappelijke kenmerken en de feitelijke situatie.". Pagina 5 1 03 fer -J.ich ned 33Q52007/abüh,'5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 13