Wethâlder Minkes: De fjildynventarisaasje jout oan dat der genôch romte is by 1 hektare. Men soe as gemeente kieze kinne foar 1 hektare by rjocht en 1,5 hektare by frijstelling. Dan hat men de rezjy oer it lânskip. De hear Riemersma (FNP): It pearse gebiet soe foar grutskalige Ontwikkeling wêze? Dat soe dochs allinne by de doarpen Grou, Wergea en Akkrum sa wêze kinne? Wethâlder Minkes: It CDA hat it gefoel dat saken op slot setten wurde. Men mei lykwols kampeare by de boer ek as men net yn in pears gebiet sit. Yn in pears gebiet hat men mear mooglikheden foar de rekreaasje. It is in nuansearring. De hear Riemersma (FNP): As it mar net grutskalige rekreaasje wurdt yn it pearse gebiet. Wethâlder Minkes: It bûtengebiet moat net ferrommelje. Men giet om 'e tafel mei PB as der konkrete saken foarlizze. Men krijt der noch alle romte foar. De ried wurdt oer sokke gearkomsten ynformearre. De 'gaafheid' sil yn de takomst yn it folgjende bestimmingsplan mear foarm krije. De hear Van der Sluis (VVD): As dan alles ek mar neffens de aktualiteit oanjûn wurdt. Guon sleatten op de kaart binne bygelyks al tichtsmiten. De hear De Jong: It giet net allinne om fyts- en kuierpaden, mar ek om de pleatsen om de doarpen hinne. De hear Van der Woude (PvdA): Men moat yn it beslútfoarmjende diel as ynsprekker net mei de wethâlder diskusjeare. De hear De Jong: Men moat de boeren op in oare wize yn de fisy de romte jaan (agri- businessparken). De foarsitter: Schorst de vergadering om partijen gelegenheid voor overleg te geven. De foarsitter: Heropent de vergadering. Tijdens de schorsing is het volgende amendement door de fractie van de PvdA ingediend. "De raad van de gemeente Boarnsterhim, in vergadering bijeen op 29 mei 2007 In overweging nemende dat de agrarische sector voldoende mogelijkheden dient te hebben om een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken; Stelt voor de Nota integrale visie Bestemmingsplan Buitengebied 2007 welke ter besluitvorming voorligt, op pagina 20 als volgt te wijzigen: "De veldinventarisatie heeft uitgewezen dat veruit de meeste agrarische bedrijven ook in de ko mende planperiode ruim voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben binnen een bouwvlak van 1,0 ha. Enkele bedrijven hebben inmiddels een ruimer bouwvlak, hetgeen op de plankaart aange geven zal worden. Indien noodzakelijk kunnen de agrarische bedrijven zich buiten het bouwvlak ontwikkelen. In het bestemmingsplan zal een vrijstellingsmogelijkheid worden opgenomen om het bouwen buiten het bouwvlak tot maximaal 1,5 ha extra mogelijk te maken. De gemeente kiest ervoor om de omvang van de agrarische erven in de toekomst te beperken tot maximaal 2,5 ha. Het bestemmingsplan biedt dan ook geen mogelijkheden om deze oppervlakte verder te vergroten. De feitelijke maatvoering van de ontwikkelingsvlakken wordt afgestemd op de landschappelijke kenmerken en de feitelijke situatie.". Pagina 7 1 03 forol-ich ctfid 29032007/ib^h/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 15