BOARNSTERHIM gemeente Y Z O m Z STIKKEN Gearkomste 26 juny 2007 Agindapunt 1.4 e gemeenteried. Grou, 1 5 juny 2007. Nú. Omskriuwing Foarstel 1 Fragen fan de FNP (ynkommen 30 maaie 2007) en de beantwurding troch it kolleezje by brief fan 6 juny 2007 f.k.o. 2. Rapport "Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2005" (ynkommen 6 juny 2007) f.k.o. 3. Rapport "In de bijstand, en dan" en verkennende studie "Maatwerk in de uitvoering van de WWB" (ynkommen 6 juny 2007) f.k.o. 4. Jaarverslag 2006 van Humanitas afdeling Boarnsterhim f.k.o. 5. Brief fan Milieudefensie oer it meidwaan oan de aktiviteiten yn "Week van de Vooruitgang" f.k.o. 6. Essay "Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht" fan VGS VB f.k.o. 7. Jierdokuminten 2006 fan Mienskipssintrum Leppehiem (ynkommen 31 maaie 2007) f.k.o. 8. Brief fan de ANBO oer it bouwen fan in folweardich swimbad yn Grou (ynkommen 6 juny 2007) f.k.o. 9 Brief fan LOC oer problemen by útfiering Wmo. (ynkommen 31 maaie 2007) f.k.o. 10. Jierferslach 2006 "Trochgean fernije" fan Doarpswurk f.k.o 11. Brieven van Raad van State oer de saak Wergea West fase 1 en 2 (Grut Palma)/voorlopige voorziening (ynkommen 31 maaie en 4 juny 2007) Of te dwaan troch j boargemaster en wethâlders. c CD O 04 î^n'-ornrnnn '.rikt-'în/.jb .h/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 20