12. Brief fan de Raad van State oer beropskrift oangeande Wergea West fase 1 en 2 (Grut Palma) (ynkommen 31 maaie 2007) Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders. Beslút: konform foarstel ôfwikend, te witten: Grou, 26 juny 2007. De ried fan de gemeente Boarnsterhim, de/griffier, rs. M. Frensdl de boargemaster, mr. P. Schadd-de Boer 1 (jl Ynkornrrr.'n stikken/:<b';h/Y

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 21