BOARNSTERHIM gemeente YNFORMEARJEND R 1 EDSFOARSTEL Underwerp: Jierrekken 2006 en Untwerpbegrutting 2008 Hûs en Hiem Foarstel: Nim de Jierrekken 2006 en de Untwerpbegrutting 2008 foar kundskip oan. Ynlieding: De Jierrekken 2006 en de Untwerpbegrutting wurde op grûn fan it stelde yn artikel 31 resp. 33 fan de Mienskiplike Regeling Hûs en Hiem oan de gemeenteried oanbean mei it fersyk om syn op- fetting dêroer kenber te meitsjen. Taheakke: Net fan tapassing Op besjen lizzende stikken: De Jierrekken 2006 en de Untwerpbegrutting 2008 Hûs en Hiem Beslút: foar kundskip oannimme foar kundskip oannimme, mei it betingst dat ôfwikend, te witten: Grou, 26 juny 2007. De ried fan 'e gemeente Boarnsterhim, de griffier, dg foarsitter, drs. M. Frensel mr. p. Schadd-de Boer Riedsgearkomste Agindapunt Portefúljehâlder Behanneljend amtner 26 juny 2007 2.1 .b wethâlder mefrou M.E. Minkes mf. S.J. Huisman telefoan: 0566 - 629383, e-mail: secretariaat@boarnsterhim.nl 2 01 b Jierrekken en beqruttinrj Hû;s en HiemArbsh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 22