BOARNSTERHIM gemeente INFORMEREND RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 26 juni 2007. Agendapunt 2.2 Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.E. Minkes Behandelend ambtenaar D. Bethlehem telefoon: 0566-629325, e-mail: bethlehem@boarnsterhim.nl Onderwerp: Integrale ruimtelijke visie Akkrum-oost/Nes. Voorstel: Neem de integrale ruimtelijke visie Akkrum-oost voor kennisgeving aan. Inleiding: slntpntnleihdl?9 T diSCUSS'e 0ver de gebruiksmogelijkheden van de watertoren in Nes is be sloten tot het maken van een .ntegrale visie Akkrum-oost Nes. In de visie wordt een antwoord gegeven op de stedenbouwkundige en landschappelijke knelpunten en het creëren van een sa menhang in de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Voor het gebied van de watertoren is in de visie al een nadere uitwerking opgenomen. In het gebied speelt een flink aantal ontwikkelingen: bouw van de brede school; verhogen spoorbrug; herstructurering Akkrum-Oost (afkoppelen en zoeken naar ruimte voor waterberqina)- uitbreiden begraafplaats; verkoop watertoren; herinrichtingsplan Swette-De Burd; actualisering bestemmingsplannen. z^kT 2°t Boams,ee aan de noorc'zijde een groene afronding kunnen krijgen. Het is zaak deze ontwikkelingen in samenhang te bezien en (landschappelijke) versterking aan te bren- gen, plus een stedenbouwkundige samenhang. In de visie is het gebied van de watertoren nader uitgewerkt. Uitgangspunt is verstilling van de dorpsrand en dat aansluiting wordt gezocht bij de karakteristieken van het open landschap De funct'onele gebruiksmogelijkheden moeten het toeristische-recreatieve en/of educatieve gebruik van de omgeving ondersteunen, bijvoorbeeld uitkijktoren, archeologisch/educatief informatiepunt theeschenken] e.d. Het nieuwe gebruik mag echter geen verkeersaantrekkende werking hebben,' die een opwaardering van de Kleasterwei noodzakelijk maken Qua bouwmogelijkheden wordt uitgegaan van behoud van de watertoren waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het r.jz.ge volume en de traditionele draagconstructie met casco in stand blijft. npiTnalm Va"k ViSie Za' ongetwiifeld leiden tot wijziging van de geldende bestemmingsplan nen. Daarover komen w,| te zijner tijd bij u terug. Daarom stellen wij u in dit stadium voor de visie voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 23