BOARNSTERHIM gemeente INFORMEREND RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 36 juni 2007 Agendapunt 2.3 Portefeuillehouder wethouder A.J. de Vries Behandelend ambtenaar J.H. Brouwer telefoon: 0566-629242, e-mail: brouwerjan@boarnsterhim.nl Onderwerp: Voortgang realisatie Staandemastroute. Voorstel: 1Neem kennis van de inhoud uit de 1 5e voortgangsrapportage en de situatie ten aanzien van het gemeentelijke deel binnen het project in Grou - noord. Inleiding: Op 23 december 1999 zijn overeenkomsten gesloten met de provincie Fryslân over realisatie van de SmR. Aanleg van de SmR kent door de vele bijzondere omstandigheden al een lange geschie denis. De afgelopen jaren is over het project regelmatig aan de Raad gerapporteerd en tussentijds heeft er meermalen nadere besluitvorming over plaatsgevonden. Afgelopen jaren zijn enkele projectonderdelen gerealiseerd (vernieuwen Tútsebrêge en verplaatsen 1e en 2 cluster arken), andere in uitvoering (bagger- en oeverwerk Wergeasterfeart) of in voor bereiding (verplaatsing 3e cluster arken, aanleg omleiding Wergea, bouw Palma Brêge). Onlangs is door de Stuurgroep de 1 5e voortgangsrapportage vastgesteld. De rapportage geeft inzicht in de meest actuele situatie over de voortgang, de knelpunten, risico's en een financiële doorkijk naar de eindafrekening van het project voor wat betreft het provinciale deel. Hier binnen is de ge meente financieel verantwoordelijk voor de bouw van de bruggen en aanleg van de droge infra structuur. De rapportage geeft inzicht in het financiële verloop en de consequenties daaruit voor de gemeente. Tevens is vastgelegd dat de gemeente voor eigen rekening en risico de aansluiting bij Grou in de SmR realiseert. De bouw van de Galle Brêge en opwaardering van de Neare Galle maakte onder deel uit van het project Grou - noord. Een groot deel hiervan is in 2001 opgeleverd. Enkele werkzaamheden dienen nog uitgevoerd te worden. De afrondende werkzaamheden bestaan uit voorzieningen t.b.v. de brugbediening, aanleg van meerpalen en remmingswerken, en het uitvoe ren van bagger- en oeverwerk. Om de watergebonden bedrijven op Frisia voldoende waterdiepte te kunnen garanderen ligt de hoogste prioriteit bij de uitvoering van het bagger- en oeverwerk in de Neare Galle. Door aankoop van schiphuizen is de gemeente eigenaar geworden van een groot deel van het water in de Neare Galle. Een ander andere deel is nog in bezit van het recreatie - oord de Wetter- kant. Met de vereniging wordt gesproken over het in eigendom overdragen van het water in ruil voor aanleg van een golfbrekende voorziening. De beoogde afspraken hierover zijn opgenomen in een concept - overeenkomst. Over de overeenkomst is in principe overeenstemming, waarover binnen de vereniging nog besluitvorming plaats moet vinden. Op zich staat dit de uitvoering van het baggerwerk niet in de weg. Wel wordt gewezen op de vraag of het rechtmatig is om werk- 3 03 infunr-rcryl r;i.,d ,yi,or ,t,d 1 5h r.ipi-ort.'<;e SrnR/nw]b, 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 25