zaamheden uit te voeren zonder overeenstemming met de eigenaar van het water, wat al langdu rig een openbaar karakter kent. Reeds uitgevoerde, en nog uit te voeren, werken raken tevens de belangen van de Vereniging van Schiphuiseigenaren Yn 'e Lijte(VvSe). In de voorbereiding van het project Grou - noord is zeer frequent overleg en correspondentie gevoerd met de VvSE over de uit te voeren werkzaam heden. Zo zijn/worden "de Galle Brêge", de parkeerplaatsen langs de Garde Jagerswei en de oe verbescherming langs de Neare Galle, met toestemming, aangelegd op eigendom van de VvSe. Echter over overdracht van grond, het gebruik en het beheer- en onderhoud zijn tot op heden geen afspraken gemaakt. Om dit vast te leggen is de vereniging een concept - overeenkomst voorgelegd, waarover in principe overeenstemming over is. Financiën: Provinciale deel. Vastgelegd is dat de gemeente een bedrag van 1.134.000,= dient bij te dragen in realisatie van de SmR. Door oplopende kosten is door de Raad in 2001 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van nogmaals 1.134.000,= De herziening van de omleiding Wergea in 2003 gaf een besparing op de 29 bijdrage zien van ca. 621.0000, Daarmee zou van het beschikbare kre diet nog 513.000,= resteren. Deze bijdrage is in 2006 toegevoegd aan het provinciale budget. Na herschikking van het restbedrag van 621.000, naar aan de SmR gerelateerde complexen binnen het grondbedrijf bij de jaarrekening 2004, is geen krediet meer beschikbaar. De onlangs verschenen 1 5e voortgangsrapportage laat een stijging van de projectkosten zien tot een niveau van voor de herziening omleiding Wergea. Met andere woorden: de toenmalige bespa ring van ca. 2.4 miljoen door herziening van de omleiding van oost naar west is door de oplo pende kosten tenietgegaan. Conform de financieringsovereenkomst wordt de verdeling voor de dekking van tekorten in 2 delen berekend. Tot de vaste drempel van 15% Tot een vaste drempel van 15% van het oorspronkelijke budget van 1998 van het zogenaamde Wergeasterfeartpakket wordt een vaste verdeelsleutel aangehouden. Ongeacht de overschrijdin gen en tekorten per 'nat' of 'droog' onderdeel. De drempel bedraagt 15% over 13,023 min. 1,953 min. Verdeling -> Provincie Fryslân 1,302 min. Gemeente Boarnsterhim 0,651 min. Boven de drempel van 15% Boven de 15% drempel wordt het risico verdeeld naar de onderdelen 'droge infrastructuur' (op drachtgever gemeente) en de onderdelen 'natte infrastructuur' (opdrachtgever provincie). Volgens de financiële doorkijk uit de rapportage naar einde project loopt het tekort boven de drempel van 15% voor de gemeente op naar 359.000, zodat het totaal uitkomt op 1.010.000,= Met aftrek van de reeds betaalde bijdrage van 513.000,= resteert nog een aanvullende gemeentelijke bijdrage van 497.000,= te betalen bij eindafrekening medio 2009. Door de vertraging in het project resteert er geen budget meer voor afdekking van de interne be- geleidingskosten. Er van uitgaande dat het project doorloopt tot 2010 is hiervoor nog 50.000,- noodzakelijk. Pagina 2 2 03 mfornrvri-nd raortsscorswl 15« r ipp<)rt,i<j« '3mR/nwjb/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 26