Afronding project Grou - noord. Zoals gesteld heeft bij het opstellen van de jaarrekening 2004 met het bedrag van 621.000 er een herschikking plaatsgevonden van de kosten vooraan de SmR gerelateerde projecten naar de SmR het project Grou - noord, complex Grou - noord toekomstig, bedrijventerrein Frisia en het woningbouwplan Grut Palma. unjveiuerrem rrisia en draa'van ÏÏoôoT "VUitVOeri"Ssk°a,en h<« bagger- en oeverwerk met een geraamd be- drag van 240.000,= te verantwoorden op het complex Grou - noord toekomstig. Gezien de boekwaarde hierop wordt dit onverantwoord geacht. De prioriteit in relatie met de bereikbaarheid via water naar Frisia maakt uitvoering van het baq- ger- en oeverwerk in 2007 noodzakelijk. De overige werkzaamheden zijn geraamd op een bedrag van 260.000,= Uitvoerinq hiervan dient op te lopen met de uitvoering van de provinciale projectonderdelen in 2008. Algemeen: Ter afdoening van de verplichtingen wordt bij de jaarrekening 2006 voorgesteld om voor de di- verse bedragen voorzieningen te treffen voor in totaal 1.050.000,= Bijlagen: 1Samenvatting 15e voortgangsrapportage uitvoering Staandemast Route d.d. 27-02-2007. Ter inzage: 115 voortgangsrapportage uitvoeringsfase Staandemast Route d.d. 22-02-2007 (De grondaankopen ontwikkelen zich inmiddels positief. Enkele daarvan bevinden zich op aa^mefrilt h^h T moeizame v°ortraject dringt het College er op aan met dit onderdeel uit de rapportage vertrouwelijk om te gaan) 1R°la,ie1bouw Fonejachtbrug, aquaduct Qreuns en de Staandemast Route, varian- ten tijdelijke oplossing Staandemast verkeer d.d. 27-02-2007. 3. Tekening af te ronden werkzaamheden project Grou - noord 4. De concept - overeenkomst Ver. van Schiphuiseigenaren Yn Lijte. 5. De concept - overeenkomst De Wetterkant. Besluit: voor kennisgeving aannemen voor kennisgeving aannemen, met dien verstande dat afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier' da voorzitter, drs. M. Frensel mr p Schadd-de Boer Kopie aan: BoP(jbJp). Pagina 3 2 03 mfnrrrvr^nij f 'Mdsvour.M 1 r ipportrtrjo SmR/nv-jb 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 27