Relatie Fonejachtbrug aquaduct De Greus en de Omleiding Wergea Het aquaduct De Greuns wordt in augustus 2007 in gebruik gesteld en brug Fonejacht eind 2007. De vaarroute via Wer gea wordt begin 2009 in gebruik genomen. Voor de afwikkeling van het Staandemast verkeer in de 2° helft 2007 en ge heel 2008 zijn verschillende scenario's denkbaar. De kosten variëren van 0.5 min. tot 0.2 min. In de begroting is reke ning gehouden met scenario 2: - In 2008 Fonejacht op afroep en op bloktijden bedienen (1 a 2 x per dag). - In 2008 maatregelen treffen in Wartena; meer bedieningsuren en fysieke maatregelen. De kosten hiervoor zijn geraamd op 0.26 min. Geen maatregelen treffen bij Fonejacht en Warten leidt niet tot een forse besparing. Er is dan reële kans is op schade claims van de chartervaart. Risico's en beheersmaatregelen Grootste risico's De planologische eisen wensen bepalen het wel of niet 'in de minne' kunnen verwerven van een aanzienlijk deel van de gronden. Bij een onteigening loopt de hele route nog eens 1 - 2 jaar extra vertraging op. De kosten zullen daardoor verder op lopen. Bezwaren tegen de bestemmingsplannen leidt tot meer en langere procedures voor de bouwvergunningen. Vertraging in de bouw van de brug. Beheersmaatregelen Inspanning van de gemeente en de provincie om de bedrijfsverplaatsing snel af te handelen. Druk houden op de grondeigenaren om tot verkoop van de gronden over te gaan. Bouwvergunningen met een art. 19-2 procedure aanvragen. Forse boetebepalingen voor de aannemer(s) in geval van te late oplevering van de kritieke onderdelen (Palmabrege vaarweg). 11-06-2007 Pagina 2 van 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 29