1.953 I 3.847 I Financiële overzichten Reeds gemaakte uitgaven 9 9 min Begroting nog te maken uitgaven e i1 'a min' Begroting totale uitgaven 21 3 m|n Reeds ontvangen inkomsten 15 6 min Begroting nog te ontvangen inkomsten e 33 min' Begroting totale inkomsten €18.9 min Begrote tekort einde project - 2 4 min Positief saldo van de rente is in totaal 1,78 min. Vergelijking met de 14« mppnrtago totale uitgaven totale inkomsten Begrotingsaldo einde project Verschil -0.94 Ten opzichte van jaar geleden la hettekorte 1.03 min. opgelopen. De ooraken zijn hierna aangegeven: De kosten voor het veileqgen van kabels en leidingen ziin hnnw Grondwerk voor ge polderkaden in de Vfageaster- en Himmns.rma. r. Hogere grondaankoop bij oeverwerken Grou - WeroU'meer onderzoeken Lagere oouwsom Kunstwerk opritten (geen bedieninosgehnnw meevallend* aan~h^w Kosten maatregelen Fonejacht en Wartena ziin hooer Negatieve bouwrente in 2009 Budget voor de openino in 2009 +1.030 min De risicoverdeling voorde dekking is als volgt: Risicodragers Betalingsmoment Aandeel i totale bet trek van de verdee eenkomstc n de dekkin jrotingsteko iet rentevo< '(sleutel uit m g van het rt, na af- ïrdeel, cf. de over- Betaald in 2000 Bijstelling in 2004 Betaald in 2006 Betaling Einde project Tot de 15% Boven de 15% Totaal gemeente Boarnsterhim 0.651 0.359 1.010 0.513 0.497 rrovmcie Fryslân 1.302 1.535 2.837 1.724 0.800 1.912 i otaai 1.894 1.724 0.800 0.513 2,409 11-06-2007 Pagina 3 van 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 30