BOARNSTERHIM gemeente INFORMEREND RA ADSVOORSTEL Onderwerp: Jaarverslag 2006 van de Programmaraad Friesland Voorstel: Neem het Jaarverslag 2006 van de Programmaraad voor kennisgeving aan. Inleiding: Op verzoek van de fractie van de FNP is dit stuk op de raadsagenda geplaatst. Bijlagen: Niet van toepassing. Ter inzage: Jaarverslag 2006 van de Programmaraad Friesland. Besluit: voor kennisgeving aannemen voor kennisgeving aannemen, met dien verstande dat afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr. p. Schadd-de Boer Raadsvergadering Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar 26 juni 2007 2.4 wethouder A.J. de Vries mw. S.J. Huisman telefoon: 0566-629383, e-mail: secretariaat@boarnsterhim.nl 2 04 Ji^rferslach Proqrnrr merg ad Friusland/;ib^h/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 32