BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 26 juni 2007 3.2 wethouder mevrouw M.E. Minkes R.S. Anema-Meulenaar telefoon: 0566-629230, e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: Voorstel tot het nemen van voorbereidingsbesluiten op grond van artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Voorstel: 1Neem voorbereidingsbesluiten voor de volgende gebieden, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekeningen: 1Locatie Leechein 12 te Akkrum; 2. Locatie Rabobank e.o. Buorren 3 te Akkrum. 2. Laat deze besluiten in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. Inleiding: Op 12 juli 2005 en 11 juli 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor de diverse locaties van het Woonimpulsproject. Een aantal projecten is afgerond. Een aantal pro jecten loopt nog of is al bijna aan de eindfase toe. Daarom dient nu voor deze projecten een voorbereidingsbesluit te worden genomen. Tevens is het noodzakelijk dat er tijdens de bezwaar- en beroepsfase een voorbereidingsbesluit van kracht is. Argumenten: 1.1.1 Locatie Leechein 12 te Akkrum Voor deze locatie is op 27 juli 2006 vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van 12 appartementen. Tegen de vrijstelling en bouwvergunning zijn bezwaren ingediend. Er is een hoorzitting geweest. Nadat advies van de commissie bezwaarschriften wordt ontvangen, kan er op de bezwaren worden beslist. 1.1.2 Locatie Rabobank e.o. Buorren 3 te Akkrum. Voor deze locatie is een nieuw plan ontwikkeld voor de realisatie van 9 appartementen met een commerciële ruimte. De bouwplannen hiervoor worden binnenkort verwacht. Op het moment dat de bouwaanvraag opnieuw wordt ingediend, zullen deze worden gepresenteerd aan plaatselijk be lang, Stichting Aid en Nij en de omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst. Voor de plannen zal een nieuwe vrijstellingsprocedure worden doorlopen. Kanttekeningen: Niet van toepassing Voorbereidingsbesluiten woonimpuk/rorm/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 33