BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND raad svoorstel Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 26 juni 2007 3.3 wethouder mevrouw M.E. Minkes R.S. Anema-Meulenaar telefoon: 0566-629230, e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: borstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening. p ae Voorstel: 1' gNe^ag?e^aZfn9r•idin9SbeSlUi, d. stukken Perceel op de hoek De Koffe/Oostergoostraat te Grou; 2. Laat dit besluit in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. Inleiding: Op 8 augustus 2005 heeft het college een bouwaanvraag ontvangen voor het oprichten van 4 woningen (twee keer twee-onder-één kap) op deze locatie. 'S 06n vrijstellin9sProcedure °P grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruim- 1 Bl|tanuaH02Ö(V7SV'°e' hD" bouwver9unn'n9 (gecombineerd met de vrijstelling! is afgegeven op j nuari 2007 Tegen deze vergunning is bezwaar aangetekend. De hoorzitting is onlangs qe- berw1rworde?gtaomTnS C°mmiSSie be™brifte" °™vangen, kan een beslui, op Argumenten: n 1'J J'idwnS hBt nemen van een besMt °P bezwaar is een voorbereidingsbesluit nodig mdat het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, is toepassing van artikel 19 lid 1 WRO alleen mogelijk als er een voorbereidingsbesluit geldt. De gemeenteraad heeft op 11 juli 2006 een voor bereidingsbesluit genomen. Deze loopt op 25 juli 2007 af. Op het moment dat besloten wordt op het bezwaar, moet er tevens een voorbereidingsbesluit gelden. Daarom zal nu opnieuw een be sluit moeten worden genomen. en De Kanttekeningen: Niet van toepassing Er is overleg gevoerd met: Niet van toepassing 3 03 Vorrt;.--Tf.|,jin-.lurf.-n |h t,ff../rorin, 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 36