BOARNSTERHIM gemeente B E S L U ITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering 26 juni 2007 Agendapunt 3.4 Eerdere behandeling Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.E. Minkes Behandelend ambtenaar R.S. Anema-Meulenaar telefoon: 0566-629230, e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Voorstel: 1Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: Ulbe Twijnstrawei te Akkrum (Tusken de Marren/de Drijfveer); 2. Laat dit besluit in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. Inleiding: De jachthaven Tusken de Marren ca te Akkrum is onlangs geprivatiseerd. Tussen de gemeente en de kopers van de jachthaven zijn afspraken gemaakt om te komen tot verbetering en verdere ont wikkeling van de jachthaven ca. Daarvoor is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Op 11 april 2006 heeft de gemeenteraad besloten in princi pe medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO. Dit plan zal worden geïntegreerd in het bestemmingsplan Akkrum-Nes. Er wordt op dit moment hard ge werkt aan een vooronwerp-bestemmingsplan. Tevens is voor het gebied een voorbereidingsbesluit genomen. Deze is op 2 mei 2007 afgelopen. Daarom adviseren wij u een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Argumenten: 1.1.1 Bij toekomstige ontwikkelingen kan worden geanticipeerd op de visie zoals door de ge meenteraad is vastgesteld. Met het vaststellen van een voorbereidingsbesluit kan worden geanticipeerd op de ruimtelijke on derbouwing, zoals die op 11 april 2006 door de gemeenteraad is behandeld. Ook kunnen eventu ele ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen. Kanttekeningen: Niet van toepassing Er is overleg gevoerd met: BOP 3 04 Voorbt-rvidirvj' besluit tfjsknn de marr^n/rorm/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 39