BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 26 juni 2007 3.5 wethouder mevrouw M.E. Minkes R.S. Anema-Meulenaar telefoon: 0566-629230, e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl Onderwerp: Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Voorstel: 1Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: 1Locatie voormalige Groene Kruisgebouw e.o. Prinses Wilhelminastraat; 2. Laat dit besluiten in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. Inleiding: Op 1 2 juli 2005 en 11 juli 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor de diverse locaties van het Woonimpulsproject. Een aantal projecten is afgerond. Een aantal pro jecten loopt nog of is al bijna aan de eindfase toe. Waaronder het project voor het realiseren van appartementen op de locatie van het voormalige groene kruisgebouw. Daarom dient nu voor dit project een voorbereidingsbesluit te worden genomen. Tevens is het noodzakelijk dat er tijdens de bezwaar- en beroepsfase een voorbereidingsbesluit van kracht is. Argumenten: 11 Locatie Groene Kruisgebouw e.o. Prinses Wilhelminastraat Op 24 november 2006 is er vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de realisatie van de ap partementgebouwen op deze locatie. Hiertegen zijn bezwaren ingediend. Er is een hoorzitting geweest van de commissie bezwaarschriften. Binnenkort wordt het advies van de commissie verwacht en kan er een besluit vallen over de ingediende bezwaren. Kanttekeningen: Niet van toepassing Er is overleg gevoerd met: BOP Financiën: Niet van toepassing Voorbereidingjbeduitwi wooniiïipuls 2/rorm 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 42