Uitvoering: Niet van toepassing Communicatie: Het besluit wordt in Op 'e Hichte gepubliceerd en tevens in de Staatscourant. Er bestaat de mo gelijkheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen het voorbereidingsbesluit. Bijlagen: Voorbereidingsbesluittekening. Ter inzage: Voorbereidingsbesluittekening. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel rnr. P. Schadd-de Boer Pagina 2 3 C5 Vccrbcrrtdinq ïbeil'iiton woon impuls 2/rorm'2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 43