BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOOR STEL Onderwerp: Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de kom van Grou. Voorstel: 1Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: De kom van Grou; 2. Laat dit besluit in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. Inleiding: Voor het genoemde gebied wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Een voorbereidings besluit is om in deze voorbereidende fase van het bestemmingsplan te kunnen anticiperen op het nieuwe plan en om ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan. Argumenten: 1. De bestemmingsplanherziening voor de kom van Grou is in procedure gebracht Het voorontwerp bestemmingsplan voor de kom van Grou heeft vanaf 31 mei 2006 twee weken in de inspraak gelegen. Op dit moment worden de inspraakreacties verwerkt. Daarna kan een ontwerp-bestemmingsplan worden vastgesteld. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met: BOP. Financiën: Niet van toepassing. Uitvoering: Niet van toepassing. Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 26 juni 2007 3.6 wethouder mevrouw M.E. Minkes mw. R.S. Anema-Meulenaar telefoon: 0566-629230, e-mail: meulenar@boarnsterhim.nl 3 OG Vcorbertiid'njsbpsluit kom Grou/rorm/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 45