BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOO R S T E L Status: meningsvormend Raadsvergadering 26 juni 2007 Agendapunt 3.7 Eerdere behandeling Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.E. Minkes Behandelend ambtenaar D. Bethlehem telefoon: 0566-629325, e-mail: bethlehem@boarnsterhim.nl Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Spikerboor en Polsleatwei, vaststelling partiele herziening bestem mingsplan Buitengebied geluidszone industrielawaai Spikerboor en Polsleat, vaststelling beeld kwaliteitsplan. Voorstel: 1Stem in met de beantwoording van de zienswijzen en de genoemde ambtshalve wijzigingen zoals verwoord in de nota zienswijzen "bestemmingsplan Akkrum-bedrijventerrein Spiker boor en Polsleatwei, partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied, dorpsvernieuwings plan Akkrum-kom, wijzigingsplan ex artikel 11 WRO, geluidscontour bedrijventerrein"; 2. Stel het bestemmingsplan "partiele herziening Buitengebied geluidszone industrielawaai Spikerboor en Polsleat vast; 3. Stel het bestemmingsplan "Akkrum bedrijventerrein Spikerboor en Polsleat" vast; 4. Stel het beeldkwaliteitsplan "Akkrum-Spikerboor" vast. Inleiding: In dit voorstel wordt u gevraagd 2 bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan "Akkrum-bedrijventerrein Spikerboor en Polsleatwei en een gedeeltelijke herziening van het be stemmingsplan Buitengebied. Het eerstgenoemde bestemmingsplan geeft een planologische rege ling voor de bestaande bedrijventerreinen met een beperkte uitbreiding; de gedeeltelijke herzie ning van het Buitengebied heeft uitsluitend betrekking op het verleggen van de geluidscontour vanwege de sluiting van de mengvoederfabriek Hendrix-UTD. Op het terrein van de UTD zijn nu kleinschalige bedrijven gevestigd. Doordat deze bedrijven min der geluid produceren dan het voormalige mengvoederbedrijf kon ook de geluidscontour worden aangepast. De nieuwe geluidscontour moet worden opgenomen in de betreffende bestemmings plannen. Daarnaast gaf de transformatie van het UTD-terrein de aanzet om het gehele bedrijventerrein te revitaliseren, vooral met betrekking tot het openbare gebied. Tenslotte heeft dit bestemmingsplan betrekking op het bedrijventerrein Polsleatwei, gelegen aan de westkant van de Polsleat. Het ontwerpbestemmingsplan Akkrum-bedrijventerreinen Spikerboor en Polsleatwei en het ont werp van de Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied hebben gezamenlijk ter visie gelegen van 21 december 2005 tot en met 1 februari 2006. Met betrekking tot het eerst genoemde plan zijn door 1 1 personen en instanties zienswijzen ingebracht, met betrekking tot het tweede plan één zienswijze. 3 07 l;est.-trrr.in,.|spbn SpiW'rbonr/pjdb/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 48