Het heeft, na de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplannen, lang geduurd voordat wij u een voorstel tot vaststelling konden doen. Dit had vooral te maken met het feit dat voordat het bestemmingsplan mag worden vastgesteld Gedeputeerde Staten van Fryslân een besluit moesten nemen tot vaststelling van een hogere geluidswaarde. Dit besluit is op 1 november 2006 geno men. Daarna hebben wij met dit voorstel gewacht vanwege de discussie in uw raad inzake de UMTS. Argumenten: Er is nu geen goede planologische regeling voor de onderhavige bedrijventerreinen. Dit heeft tot gevolg dat er voor elke wijziging en uitbreiding vrijstellingsprocedures moeten worden gevoerd. Dit leidt tot langere procedures dan noodzakelijk en dus tot meer kosten. Vooral voor de geves tigde ondernemers is dit een ongewenste situatie. Voor het gebied van het voormalige UTD-terrein is het doel om het beoogde hoogwaardige karak ter tot uiting te brengen in de beeldkwaliteit van gebouwen en openbare omgeving. Daartoe zijn in het bestemmingsplan algemene eisen opgenomen over de functie, de plaatsing en de hoogte van gebouwen. In het bestemmingsplan kunnen echter alleen stedenbouwkundig relevante on derdelen van het bebouwingsbeleid worden vastgelegd. Er kunnen in het bestemmingsplan geen eisen met betrekking tot zaken als architectuur, kleur- en materiaalgebruik worden opgenomen. Daarom is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat als toetsingsinstrument bij de welstandsbeoor deling zal worden gehanteerd. Kanttekeningen: Zoals gesteld in de inleiding zijn er diverse zienswijzen bij uw raad ingediend. De beantwoording heeft plaatsgevonden in de bij dit voorstel behorende zienswijzennota. Na overleg met de indie ners van de zienswijzen heeft 1 indiener besloten zijn zienswijze in te trekken; een andere indie ner heeft zijn zienswijze grotendeels ingetrokken. De juridische status van de in het plangebied aanwezige telecommunicatiemast verandert niet door de vaststelling van deze bestemmingsplannen. Voor de mast is op 15 november 2005 bouwvergunning en vrijstelling verleend door middel van de zogenaamde artikel 19 procedure. Tegen het verlenen van de bouwvergunning op zich is geen bezwaar aangetekend. Wel is door Vodafone bezwaar ingediend tegen een voorwaarde van de bouwvergunning, namelijk dat er geen UMTS-antennes in mogen worden geplaatst. Op 11 mei 2007 heeft hierover een zitting plaatsgevonden bij de Rechtbank in Leeuwarden. De uitspraak verwachten wij in de maand juli aanstaande. Er is overleg gevoerd met: de indieners van een zienswijze. Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing Communicatie: Na uw besluit zullen de indieners van een zienswijze op de hoogte worden gesteld en zullen de vastgestelde bestemmingsplannen gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende de ze termijn kan een bedenking bij het college van Gedeputeerde Staten worden ingediend. Daarna neemt genoemd college een besluit omtrent de goedkeuring van de bestemmingsplannen. Pagina 2 3 07 vaststelling bestemmingsplan Spikerboor/rodb, 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 49