BOARNSTERHIM rdvk is 2'7 milioen b— gemeente BESLUITVORMEND RAADSV O O R S T E L Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 26 juni 2007 3.8 wethouder A.J. de Vries M. Hulshof telefoon: 0566-629362, e-mail: hulshofm@boarnsterhim.nl Onderwerp: Atletiekbaan/kaatsveld te Grou Voorstel: 1. de renovatie van de atletiekbaan/kaatsveld te Grou kost 72.100,- inclusief BTW en is warhf nnmnen *"2*" NeSSerdyk te Grou- lndien project Nesserdyk tegen alle ver wachtingen in geen doorgang vindt, dan zullen de renovatiekosten voor rekening komen raad' on91 q h künnen de renovatiekosten gedekt worden uit het door uw aad op 19 september 2006 beschikbaar gestelde krediet van 156.000,- voor investe ring in sportpark Meinga; invesie 2' HnorXr inves|e.ring de verschuiving van de atletiekbaan/kaatsveld en sportelementen door de mogelijk toekomstige aanleg van de verbindingsweg tussen de Tjallinqa en de SSSU-y 38'750'" inC'USief BTW' ,e" 'aS,e 'e b™9e" Pos' doorzien 3. een verzoek van de atletiekvereniging Atleta om een waarderingssubsidie van 2 000 - dekken* ?rer^nn 660 n'6UWe hoo9sPrin9voorziening te honoreren en eveneens te dekken uit de post Onvoorzien, incidenteel". Inleiding: Op 19 september 2006 heeft uw raad een krediet van 156.000 - beschikbaar aestelrt vnnr Uit logistieke overwegingen hebben alle betrokken partijen ervoor gekozen de renovatie van de rratfan1n72aiOOeldisnoU TT T h*™ °6 Van de renovatie' zii"de een be drag van 72.100,-, is onderdeel van de totale investering in sportpark Meinga. De herontwikkeling van sportpark Nesserdyk is (nog) geen voldongen feit. Mocht de herontwikke- hng van sportpark Nesserdyk geen doorgang vinden, dan zal de gemeente de kosten van de re novatie voor haar rekening moeten nemen. Wij stellen u voor in dat geval de kosten van de reno lZVten te bren9en Van het d00r UW raad OP 19 -Ptember 2006 b«ctkbaï Door de mogelijke ontwikkeling van een (brede) school op de hoek Tjallinga/Burstumerdyk wordt de aanleg van een wegverbinding tussen de Tjallinga en de Burstumerdyk noodzakelijk in verband vo^^dr^ndTeLr tjallinga kan dan worden afgesloten 3 03 r.i.irO'.oontol tl.-tiI'bm/bor,mh1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 51