BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVO RMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering 26 juni 2007 Agendapunt 3.9 Eerdere behandeling Portefeuillehouder wethouder D. van der Meulen Behandelend ambtenaar A.P. Nicolai telefoon. 0566-629258, e-mail: nicolaia@boarnsterhim.nl Onderwerp: Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid begraven en onderhoud begraafplaatsen. Voorstel: 1Stel het onderzoek 'Doelmatigheid en doeltreffendheid begraven/onderhoud begraafplaat sen vast. a H Inleiding: In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boarnsterhim die in 2004 is vastgesteld op grond van artikel 213a van de Gemeentewet, is aangegeven dai het college van burgemeester en wethouders jaarlijks op basis van een risico-inschatting een on derzoeksplan opstelt, waarin het op doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken onderwerp wordt benoemd. K In het onderzoeksplan voor 2006 is gekozen voor het onderwerp begraven/onderhoud begraaf plaatsen. Dit mede <n het licht van de opdracht in het kader van de takendiscussie om een extra Kostendekking te realiseren van 30.000 en onderzoek te doen of het begraven/ onderhoud be graafplaatsen zoveel mogelijk kostendekkend kan worden gemaakt. Daarbij is met de raad afge sproken dat er een visie en onderhouds/financieelplan zal worden opgesteld. Het streven is er daarnaast opgericht om de huidige kwaliteit met betrekking tot het onderhoudsbeeld op de be graafplaatsen te handhaven en knelpunten op een planmatige wijze aan te pakken. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden u hierbij aangeboden. Achtereenvolgens komen aan de orde: a 1Capaciteit 2. Onderhoudsniveau 3. Dienstverlening bij begraven 4. Kostendekkendheid van de leges Argumenten: 1.1. Met het vaststellen van het onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid beqra- ven/onderhoud begraafplaatsen heeft men kennis kunnen nemen van de mate waarin be graven en onderhoud begraafplaatsen kostendekkend gemaakt kunnen worden. I U... Im.it |h -n -lol lir. lil ntlh n -jivl.-rli hrqr.i ,fpl/rt .11, I

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 54