Het beleidskader en de huidige situatie van de onderdelen capaciteit, onderhoudsniveau, diens verlening en leges zijn toegelicht. Vervolgens is een voorstel gedaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren. Tot slot is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen van het voorstel Kanttekeningen: Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met: Afdeling Financiën. Financiën: De financiële gevolgen van de uitvoering van de voorstellen zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 Fi nancieel plan' van het onderhoudsplan voor de begraafplaatsen. Uitvoering: De uitvoering van de voorstellen zijn verder uitgewerkt in het onderhoudsplan voor de begraaf plaatsen. Communicatie: Niet van toepassing. Bijlagen: Rapport onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid begraven/onderhoud begraafplaatsen. Ter inzage: Rapport onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid begraven/onderhoud begraafplaatsen. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr. P. Schadd-de Boer Pagina 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 55