1. Inleiding In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boarnsterhim, die in 2004 is vastgesteld op grond van artikel 213a van de Gemeentewet, is aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks op basis van een risico-inschatting een onderzoeksplan opstelt, waarin het op doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken onderwerp wordt benoemd. In het onderzoeksplan voor 2006 is gekozen voor het onderwerp begraven/onderhoud begraafplaatsen. Dit mede in het licht van de opdracht in het kader van de takendiscussie om een extra kostendekking te realiseren van 30.000 en onderzoek te doen of het begraven/ onderhoud begraafplaatsen zoveel mogelijk kostendekkend kan worden gemaakt. Daarbij is met de raad afgesproken dat er een visie en onderhouds/financieelplan zal worden opgesteld. Het streven is er daarnaast opgericht om de huidige kwaliteit met betrekking tot het onderhoudsbeeld op de begraafplaatsen te handhaven en knelpunten op een planmatige wijze aan te pakken. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden u hierbij aangeboden. Achtereenvolgens komen aan de orde: 1Capaciteit 2. Onderhoudsniveau 3. Dienstverlening bij begraven 4. Kostendekkendheid van de leges 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 58