2.3 Voorstel Wij stellen voor om het huidige beleid te handhaven om iedereen de gelegenheid te bieden om in eigen dorp te begraven als daar een gemeentelijke begraafplaats aanwezig is. Hiermee houdt de gemeente z'n voorzieningen voor de burgers op peil. Als deze mogelijkheid zou wegvallen zou dit veel weerstand oproepen bij de bewoners van het betreffende dorp. Dit voorstel is verder uitgewerkt in het onderhouds/financieelplan begraafplaatsen. Aldeboarn heeft 2 begraafplaatsen. Dit zijn de nieuwe begraafplaats en de begraafplaats bij de NH-kerk. Op de nieuwe begraafplaats is veel beschikbare ruimte aanwezig. Daarom stellen wij voor om de begraafplaats bij de NH-kerk te sluiten. 2.4 Gevolgen Het gevolg van de hiervoor genoemde keuze is dat de begraafplaatsen in Akkrum, Jirnsum en Wergea uitgebreid moeten worden. Omdat de begraafplaats in Nes vlak in de buurt van de begraafplaats in Akkrum ligt, is bij de uitwerking ervoor gekozen om de begraafplaats in Nes niet uit te breiden. De behoefte aan nieuwe graven in Nes wordt in dit geval opgevangen op de begraafplaats in Akkrum. In Akkrum gaat het om 2 uitbreidingen. Omdat de behoefte aan grafruimte hier het grootst is, is in de voorjaarsnota van 2006 gemeld om alvast te beginnen met een uitbreiding op de begraafplaats zelf. Het gaat hierbij om 112 graven. Vervolgens is een grotere uitbreiding uitgewerkt. Het gaat hierbij om 295 graven. Een uitgebreide omschrijving van deze uitbreiding is te lezen in paragraaf 5.13.2 van het onderhoudsplan. De uitbreiding op de begraafplaats in Akkrum wordt geraamd op 50.161 De grote uitbreiding in Akkrum wordt geraamd op 331.835 Voor een uitgebreidere kostenraming wordt verwezen naar paragraaf 5.13.2 van het onderhoudsplan. In Jirnsum gaat het om een uitbreiding van 92 graven. Deze uitbreiding kan gerealiseerd worden op de begraafplaats zelf. Een uitgebreide omschrijving van deze uitbreiding is te lezen in paragraaf 5.11.2 van het onderhoudsplan. Deze uitbreiding wordt geraamd op 88.725. Voor een uitgebreidere kostenraming wordt verwezen naar paragraaf 5.11.2 van het onderhoudsplan. In Wergea gaat het om een uitbreiding van 120 graven. Voor deze uitbreiding moet grond worden aangekocht. Een uitgebreide omschrijving van deze uitbreiding is te lezen in paragraaf 5.9.2 van het onderhoudsplan. Deze uitbreiding wordt geraamd op 110.139. Voor een uitgebreidere kostenraming wordt verwezen naar paragraaf 5.9.2 van het onderhoudsplan. Als gevolg van deze uitbreidingen neemt de te onderhouden oppervlakte toe. Om het onderhoud van deze oppervlakte te kunnen financieren zal hier meer budget voor gereserveerd moeten worden. Het gaat hier om regulier onderhoud zoals; maaien, schoffelen en haagknippen. De extra benodigde budgetten zijn voor: - Akkrum rond baarhok 487; - Akkrum groot 3.772; - Jirnsum 1.013; - Wergea 994. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 60