4. Dienstverlening bij begraven 4.1 Beleidskader 4.2 Bestaande situatie Voor 2006 is vastgesteld dat wij de volgende diensten verlenen: - het begraven van lijken; - het bijzetten van urnen; - het verlengen van grafrechten; het inschrijven en overschrijven van grafbewijzen; - het bijhouden van een gravenadministratie; bij een aantal graven het onderhouden van grafmonumenten. Een uitgebreide omschrijving van deze diensten kunt u vinden in paragraaf 4 13 Het beleid om een gravenadministratie bij te houden is ook vastgesteld in de verordening er en het Qebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen; vastgesteld op 1-1- 1 994. Het serviceniveau van de dienstverlening is normaal. Tot op heden is nog nooit daadwerkelijk besloten dat de leges voor de diensten kostendekkend moeten zijn. In het kader van het onderzoeksplan voor 2006 is toegezegd dat de leges zoveel mogelijk kostendekkend zullen worden gemaakt Tot slot voorziet het huidige beleid niet in het heffen van onderhoudsleges voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Anderzijds zijn we niet wettelijk verplicht om een breed scala aan diensten aan te bieden. De enige dienst die we wettelijk verplicht zijn te leveren is het begraven van lijken op een gemeentelijke begraafplaats. Daarnaast is het ook wettelijk verplicht om een gravenadministratie bij te houden en rechthebbenden aan te schrijven als hun grafrechten verlopen zijn. Als een rechthebbende zijn grafmonument laat verwaarlozen hebben we wettelijk gezien wel het recht hem de grafrechten te ontnemen We ziin daarentegen niet verplicht dit te doen. Tot slot kunnen we de diensten met betrekking tot begraven beschouwen als een dienst ten laste van de gemeenschap. Dit houdt in dat de leges voor deze diensten niet kostendekkend zijn en dat de tekorten gedekt worden door algemene middelen Inwoners die geen gebruik maken van de gemeentelijke begraafplaatsen dragen op die manier alsnog bij aan de financiering van de diensten voor begraven en van de begraafplaatsen. Alle te verlenen diensten die het huidige beleid voorschrijft kunnen verleend worden op een normaal serviceniveau. De actualiteit van de gravenadministratie loopt achter. Er is een achterstand in het aanschrijven van rechthebbenden wiens grafrechten verlopen zijn. Het aanschrijven van rechthebbenden met verwaarloosde grafmonumenten gebeurt !mualnie!/ 'S 9eV0lQ van het feit dat niet van alle grafmonumenten de rechthebbenden te achterhalen zijn. Daarnaast zijn de leges die voor de diensten betaald moeten worden, niet kostendekkend. Het aanbod van de te verlenen diensten met betrekking tot asbezorging is gering. Op dit moment kunnen de urnen alleen begraven worden. Dit kan in gewone graven en op sommige begraafplaatsen kan een urn begraven worden in een urnengraf. Alleen op de «n Sttohting't nT A'deb°am S,aat ee" urner™uur. Deze is in eigendom en beheer 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 64