4.3 Voorstel Wij stellen voor om de huidige diensten te blijven verlenen en deze diensten uit te breiden op het gebied van asbezorging. Hierbij moet gedacht worden aan een urnenmuur en een gedenkpaal voor overledenen wiens as elders in de gemeente is verstrooid. Zie voor een uitgebreidere omschrijving van de urnenmuur hoofdstuk 3, functionele eis 9 en paragraaf 5.7.3 en5.13.2. Voor een uitgebreidere omschrijving van de gedenkpaal zie paragraaf 6 1 Hiermee is de dienstverlening met betrekking tot lijkbezorging compleet. Daarnaast kan de urnenmuur en de gedenkpaal inkomsten genereren bij verlenging of opnieuw uitgeven van de nissen of gedenkplaatjes. Verder stellen wij voor om de gravenadministratie verder te actualiseren en actief de rechthebbenden aan te schrijven wiens grafrechten verlopen zijn of wiens grafmonument verwaarloosd is. Doordat verwaarloosde grafmonumenten hersteld of verwijderd kunnen worden, draagt dit bij aan een netter beeld van de begraafplaatsen. Daarnaast kunnen graven die niet meer verlengd worden opnieuw uitgegeven worden, mits er voldoende ruimte is. Dit kan bijdragen aan het vergroten van de begraafcapaciteit. Als graven geen rechthebbende meer hebben kunnen de grafmonumenten afgenomen worden. Doordat men in dit geval geen rekening meer hoeft te houden met de grafmonumenten (bijmaaien en afvegen) kan er efficiënter gemaaid worden. Het efficiënter uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden willen we verder stimuleren door voorwaarden te stellen aan de te plaatsen grafmonumenten. Daarnaast moeten deze voorwaarden bijdragen aan het verlagen van de stortkosten bij het afnemen van grafmonumenten. Verder stellen wij voor om de leges voor de diensten met betrekking tot begraven zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Om de kostendekkendheid van de begraafplaatsen te verhogen stellen wij voor om onderhoudsleges voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen in te voeren. Deze onderhoudsleges kunnen gebruikt worden om de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen te dekken. Deze voorstellen zijn verder uitgewerkt in het onderhouds/financieelplan voor de begraafplaatsen. 4.4 Gevolgen Om de service van de huidige dienstverlening op peil te houden, hoeven geen extra maatregelen genomen te worden. Daarom zijn er geen extra kosten aan verbonden. Het bouwen van een urnenmuur kost 42.384 en het plaatsen van een gedenkpaal kost 2.000. Hiermee wordt de verbreding van de dienstverlening gerealiseerd. Het actueel maken van de gravenadministratie kost ca. 40.000. Deze geactualiseerde gravenadministratie kan gebruikt worden om op de begraafplaatsen te inventariseren welke graven een actuele rechthebbende hebben. Deze inventarisatie kost ca. 5.500. Bij graven die geen actuele rechthebbende meer hebben kan verder gegaan worden met het opsporen van rechthebbenden of kan het proces tot het afnemen van grafmonumenten in gang gezet worden. Om mededelingen omtrent deze voornemens kenbaar te kunnen maken moeten publicatieborden geplaatst worden. De kosten hiervan bedragen 6.545. 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 65