5. Kostendekkendheid van de leges 5.1 Beleidskader Eén van de doelen van het voorliggende onderzoeksplan is te onderzoeken of het begraven/onderhoud begraafplaatsen zoveel mogelijk kostendekkend kan worden gemaakt. In dit kader is bij de takendiscussie besloten om met betrekking tot het begraven en het onderhoud van de begraafplaatsen met ingang van 2005 een extra kostendekking te realiseren van 30.000. Naast het verhogen van de rechten werd daarbij gedacht aan een bijdrage van rechthebbenden in het onderhoud. Het tekort op de producten begraven en onderhoud begraafplaatsen bedroeg volgens de circa 182.000. Na indexering en het opnemen van de taakstelling van 30.000 bedroeg het tekort in 2005 op deze producten 1 54.000. In het kader van de nota reserves en voorzieningen is de bespaarde rente 30.615 vervolgens vervallen waardoor het saldo op genoemde producten met ingang van 2006 een tekort van 184.000 laat zien en als gevolg van de indexering met ingang van 2007 188.000. In dit tekort is de taakstelling van 30.000 gerealiseerd. 5.2 Kostendekkingvarianten Op basis van de hieronder weergegeven uitgangspunten zijn de volgende kostendekkingvarianten gemaakt: 4.2.1 Bestaand beleid kostendekkend; 4.2.2 Bestaand en nieuw beleid kostendekkend; 4.2.3 Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 188.000 4.2.4 Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 100.000. De kostendekkingvarianten hebben een looptijd van 2007 tot en met 2027 en zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Lasten inclusief 2% inflatie per jaar; Lasten inclusief BTW (BTW is niet compensabel/verrekenbaar); Investeringen op basis van annuïteiten 20 jaar/5%; Rente reserve onderhoud graven 2%; De bestaande tarieven 2006 gelden als vertrekpunt voor de berekeningen met uitzondering van rechten urnengraf 500 (was 326,75 in 2006) en de invoering in 2007 van rechten urnennis 1.029, gedenkplaatje 105 en onderhoudsleges 26; Met betrekking tot de legesopbrengsten is rekeninggehouden met een voorzieninq ad. 20.000 per jaar. 5.2.1 Bestaand beleid kostendekkend Om het bestaand beleid kostendekkend te maken zijn, met in acht name van bovenstaande uitgangspunten, de volgende tariefstijgingen noodzakelijk: 2007 t/m 2010 jaarlijks +15%

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 66