2011 en 2012 2013 t/m 2027 jaarlijks +12,5% jaarlijks 2% (inflatie) Binnen deze variant is geen rekening gehouden met de benodigde middelen ten behoeve wan nieuw beleid Daaronder te verstaan investeringen ten behoeve van capaciteitsuitbreidingen, uitvoeren van (achterstallig) onderhoud, renovatie, baggeren ca. 5.2.2 Bestaand en nieuw beleid kostendekkend Binnen deze variant is tevens rekening gehouden met de benodigde middelen ten behoeve van nieuw beleid. Om het bestaand en nieuw bele.d kostendekkend te maken zijn, met in acht name van de hiervoor weergegeven uitgangspunten, de volgende tarief stijgingen noodzakelijk: 2007 t/m 2010 jaarlijks 35 /o 2011 +11,75% 2012 t/m 2015 jaarlijks 2% (inflatie) 2016 t/m 2027 jaarlijks 0% 5.2.3 Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 188.000 Binnen deze variant is rekening gehouden met het bestaand en nieuw beleid waarbij overeenkomstig de begroting 2007 jaarlijks 188.000 ten laste van de algemene dienst hliift De taakstelling 30.000 is hierbij structureel gerealiseerd. In afwijking op de voorgaande varfanten zijn de tarieven voor de diensten in 2007 bij deze vanen, eerst op een zodanig niveau gebracht dat voor de diensten als geheel in 2007 sprake is van 96 /o kostendekking (zie tarieventabel). Vervolgens zijn voor deze variant de volgende tariefstijgingen noodzakelijk: 2007 t/m 2014 jaarlijks 5% 2015 t/m 2021 jaarlijks 4,5% 2022 t/m 2025 jaarlijks 4% 2026 en 2027 jaarlijks 2% 5.2.4 Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 100.000 Ook binnen deze variant is rekening gehouden met de lasten verbonden aan bestaand en nieuw beleid. Het tekort dat bij deze variant jaarlijks ten laste van de algemene dienst blijft is van 188.000 teruggebracht naar 100.000. Dit komt er op neer dat naast de taakstelling van 30.000 nog een extra kostendekking wordt gerealiseerd van structureel 88.000. Ook voor deze variant zijn de tarieven voor d® d'®nsten ,n20°^ op een zodanig niveau gebracht dat voor de diensten als geheel in 2007 sprake is van 96% kostendekking (zie tarieventabel). Vervolgens zijn voor deze variant de volgende tariefstijgingen noodzakelijk: „„co/ 2007 t/m 2010 jaarlijks 14,5 /o 2011 t/m 2013 jaarlijks 14,25% 2014 t/m 2018 jaarlijks 2% 2019 t/m 2027 jaarlijks 1 1 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 67