BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RA ADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 26 juni 2007 3.10 wethouder D. van der Meulen A.P. Nicolai telefoon: 0566-629258, e-mail: nicolaia@boarnsterhim.nl Onderwerp: Onderhoudsplan begraafplaatsen. Voorstel: 1Stel het onderhoudsplan voor de begraafplaatsen vast. 2. Kies voor variant 4 'Bestaand en nieuw beleid met 100.000 ten laste van de Algemene Inleiding: Tijdens het vaststellen van de programmabegroting voor 2006 is aan de Gemeenteraad toeqe- zegd dat er een onderhoudsplan voor de komende 20 jaar voor de begraafplaatsen zou worden gemaakt. De aanleiding hiervoor was dat op een aantal begraafplaatsen ruimtegebrek dreigt te ontstaan, waardoor over een aantal jaren geen nieuwe graven meer uitgegeven kunnen worden Daarnaast zijn een aantal begraafplaatsen toe aan renovatie. Dit is onder andere het gevolg van versleten beplanting en watergangen die gebaggerd moeten worden. Daarnaast zou onderzocht worden of het begraven/onderhoud begraafplaatsen zoveel mogelijk kostendekkend kan worden Argumenten: 1.1. Met het vaststellen van het onderhoudsplan wordt de beleidslijn voor de komende 20 iaar vastgelegd. In het onderhoudsplan zijn de maatregelen omschreven die nodig zijn om de knelpunten met be trekking tot begraven en onderhoud begraafplaatsen op te lossen. De kosten van deze maatreqe- Zljn verwerkt in de kostendekkingsplannen (financiële plannen). Hiervoor zijn er meerdere va ganten gemaakt. In deze kostendekkingsplannen zijn de te maken kosten ingepland in de komen de 20 jaar. Daarnaast zijn de te verwachten inkomsten weergegeven. Om de kostendekkendheid gea'ctuaMseerd'Jbegraafrechten berekend- Daarnaast is de begraafplaatsenverordening Met behulp van dit onderhoudsplan is het mogelijk om op een structurele wijze de benodiqde maatregelen uit te voeren en te financieren. Tevens voorkomt het situaties waarbij we voor on voorziene kosten komen te staan terwijl het niet uitvoeren van de benodigde maatregel onaccep- i I 1'ndt il mjLiü |tln I jr<ifpi,]itv ii/ijLm/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 68