2.1In het geval van volledige kostendekkendheid zouden de leges in vergelijking met andere gemeenten zeer hoog uitvallen. Het is niet wenselijk dat onze tarieven zeer hoog uitvallen ten opzichte van de tarieven van ande re gemeenten. Bij zo'n situatie is er een reëel risico dat men niet meer gaat begraven op onze be graafplaatsen. Dit is niet wenselijk omdat we voor de inkomsten afhankelijk zijn van de uitgifte van graven. 2.2. In deze variant wordt van zowel de gemeente als van de gebruikers van de begraafplaat sen een aanvaardbare financiële inspanning verwacht. Met deze variant wordt naast de taakstelling van 30.000 nog structureel een extra kostendek king van 88.000 gerealiseerd. Met de kosten voor 20 jaar begraven zijn wij in 2007 met deze variant wel één van de duurdere gemeenten, maar niet de allerduurste. Kanttekeningen: 1.1. Het afstoten van begraafplaatsen is geen reële optie. De burgers verwachten van de gemeente dat ze de mogelijkheid tot begraven in eigen dorp blij ven bieden. Daarom is voor het afstoten van begraafplaatsen bij het College van B&W geen draagvlak. Er is overleg gevoerd met: Afdeling Financiën; - Afdeling CBO. Financiën: De financiële gevolgen van de uitvoering van het onderhoudsplan zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 'Financieel plan'. Uitvoering: Direct na het vaststellen zal dit onderhoudsplan ten uitvoer worden gebracht. Communicatie: Niet van toepassing. Bijlagen: - Samenvatting onderhoudsplan begraafplaatsen Boarnsterhim; - Onderhoudsplan begraafplaatsen Boarnsterhim (alleen voor de raadsleden) Ter inzage: - Samenvatting onderhoudsplan begraafplaatsen Boarnsterhim; - Onderhoudsplan begraafplaatsen Boarnsterhim; - Bijlagen onderhoudsplan begraafplaatsen Boarnsterhim. Pagina 2 j '0 ï|jLn b'iijr.i.'fj;! i.iL

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 69