Samenvatting onderhoudsplan begraafplaatsen De gemeente Boarnsterhim heeft 11 gemeentelijke begraafplaatsen binnen zijn grondgebied. De totale oppervlakte hiervan is ca. 10 ha. De locaties van de begraafplaatsen zijn: - Akkrum; Grou; - Jirnsum; Nes; - Aldeboarn, NH-kerk; Aldeboarn; Poppenwier; Raerd; Reduzum; Wergea; Warten. De algemene indruk van de onderhoudstoestand is over het algemeen goed. De kort gemaaide grafvelden, strak geknipte hagen en onkruidvrije plantvakken dragen voor een belangrijk deel bij aan deze indruk. Als er specifiek wordt gekeken naar de onderhoudstoestand van de verschillende onderdelen, komt veel achterstallig onderhoud aan het licht. Het gaat dan met name om versleten beplanting en watergangen die gebaggerd moeten worden. Daarnaast blijken de paden, onderhoudsintensieve constructies te zijn. Het onkruid hierop moet meerdere keren per jaar chemisch bestreden worden en elk jaar moeten de verzakkingen weer aangevuld worden. Op de begraafplaatsen van Akkrum, Wergea, Nes en Jirnsum dreigt een tekort aan uit te geven graven. De mogelijkheden tot asbezorging is beperkt tot het bijzetten van een urn in een graf. Daarom hebben bewoners de wens geuit voor het plaatsen van een urnenmuur Daarnaast is de wens geuit om een gedenkpaal te plaatsen voor overledenen die elders zijn begraven of van wie de as is verstrooid. Tot slot is de gravenadministratie niet actueel. Afdeling Burgerzaken is in 2005 reeds begonnen met het actualiseren hiervan. We willen alle gemeentelijke begraafplaatsen in deze gemeente handhaven. Daarnaast moet op elke begraafplaats, met uitzondering van Nes en Aldeboarn NH-Kerk, voldoende capaciteit zijn om te begraven. Verder moet de gravenadministratie actueel zijn. Wat betreft de inrichting en het gebruik van de begraafplaatsen willen wij zoveel mogelijk voldoen aan de wettelijke eisen. Om de mogelijkheid tot begraven op een netjes onderhouden begraafplaats te garanderen willen we het niveau van het regulier onderhoud op peil houden. Daarnaast willen we het achterstallig onderhoud wegwerken Verder willen we investeren in duurzame constructies. Dit houdt in dat we een deel van de schelpenpaden willen vervangen door paden met een penetratielaag. Tot slot willen we de mogelijkheden voor asbezorging uitbreiden door middel van het bouwen van een urnenmuur. Wat betreft de financiën willen we streven naar een grotere kostendekkendheid voor de beheersproducten 'Begraven en Onderhoud Begraafplaatsen'. Om het niveau van het regulier onderhoud op peil te houden zal het budget hiervoor verhoogd moeten worden. Bij deze verhoging worden de kosten voor het opvullen van verzakkingen bij graven en het opruimen van grafmonumenten meegenomen. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 71