Om achterstallig onderhoud aan beplanting weg te werken, verbeteringen aan te brengen en te investeren in duurzame constructies moeten renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. De diepte van de watergangen rond de begraafplaatsen moeten op peil worden gehouden door het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Het vergroten van de begraafcapaciteit willen we doen d.m.v. uitbreidingen i.p.v. het ruimen van grafvelden. Het betreft in dit geval uitbreidingen van de begraafplaatsen Wergea, Akkrum en Jirnsum. De benodigde capaciteit voor Nes wordt in de uitbreiding van Akkrum gerealiseerd. De verbeteringen en de uitbreidingen van de begraafplaatsen hebben naast een toename van het regulier onderhoud ook een toename van het periodiek onderhoud tot gevolg. De actualisatie van de gravenadministratie wordt afgerond. Het resultaat hiervan is dat het mogelijk is om van elk graf een rechthebbende benaderd kan worden. Dit maakt het ook mogelijk om grafmonumenten die geen rechthebbende meer hebben of die verwaarloosd blijven op te ruimen. Om het regulier onderhoud van de begraafplaatsen op de markt te kunnen zetten laten we een beeldkwaliteitsbestek opstellen. Tot slot gaan wij in op de wens om de mogelijkheden tot asbezorging te verruimen. Daarom willen we in Grou en in Akkrum een urnenmuur en een gedenkpaal plaatsen. Op dit moment zijn de budgetten voor de diensten met betrekking tot begraven en het onderhoud van de begraafplaatsen vastgelegd in de beheersproducten 'Begraven en 'Onderhoud Begraafplaatsen'. De inkomsten zijn afkomstig van de diensten. Een deel ervan komt ten bate van het beheersproduct 'Begraven' en een deel gaat naar het reserveringsfonds 'Onderhoud Graven'. De rente hiervan komt ten bate van het beheersproduct 'Onderhoud Begraafplaatsen'. Ondanks dat er sprake is van inkomsten, is er geen sprake van een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen. Om de garantie te geven dat iedereen op een netjes onderhouden begraafplaats begraven kan worden moet geïnvesteerd worden in uitbreidingen, wegwerken van achterstallig onderhoud en het op peil houden van het regulier onderhoud. Daarnaast adviseren wij om te investeren in uitgebreidere mogelijkheden van asbezorging. Het realiseren van deze doelstellingen bovenop het feit dat de huidige exploitatie van de begraafplaatsen niet kostendekkend is, is alleen te realiseren door het verhogen van de tarieven. Daarnaast kan het reserveringsfonds 'Onderhoud Graven' als egalisatiefonds ingezet worden. De mate waarin de tarieven stijgen is afhankelijk van de mate van kostendekkendheid die de Gemeenteraad kiest. Om de Gemeenteraad de mogelijkheid te geven om te kiezen zijn er 4 varianten gemaakt. Deze zijn: Bestaand beleid kostendekkend; Bestaand en nieuw beleid kostendekkend; Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 188.000; Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 100.000. Ter illustratie is een financieelplan toegevoegd dat een kostendekkende situatie van het bestaande beleid schetst. Gerelateerd aan deze varianten zijn de bijbehorende tarieven met elkaar vergeleken. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met de kosten voor begraven in andere gemeenten en de kosten die voortvloeien uit de verschillende varianten. Om de begraafplaatsen beter te kunnen gebruiken en te beheren is de begraafplaatsenverordening geactualiseerd. Daarnaast is per variant een nieuwe tarieventabel voor begraafrechten gemaakt. Verder is de begraafplaatsenverordening 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 72