BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEN D RAADSVOORSTEL Status: besluitvormend Raadsvergadering 26 juni 2007 Agendapunt 4.2 (B-stuk) Eerdere behandeling 12 juni 2007 Portefeuillehouder wethouder D. van der Meulen Behandelend ambtenaar J. Schlunke telefoon: 0566-629284 e-mail: schlunkej@boarnsterhim.nl Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2006 Voorstel: 1Stel de jaarstukken 2006 vast; 2. Breng het nadelig saldo 2.452.940 ten laste c.q. ten gunste van de volgende reser ves: 2.175.494 ten laste van de algemene reserve; - 287.781 ten laste van de algemene reserve grondbedrijf; - 10.335 ten gunste van de bestemmingsreserve vm recreatieoord Tusken de Marren. Inleiding: Met de jaarstukken 2006 legt het college verantwoording af aan de raad ten aanzien van het ge voerde bestuur en de uitvoering over het jaar 2006. De jaarstukken 2006 zijn opgemaakt in de lijn van het Besluit Begroting en Verantwoording en hebben de volgende indeling: Jaarverslag: o Programmaverantwoording o Paragrafen Jaarrekening: o Balans o Programmarekening - Programmaverantwoording De programmaverantwoording bestaat onder andere uit de verantwoording over de realisatie van de programma's. Daarbij wordt per programma een nadere uitwerking gegeven van de drie W- vragen: Wat hebben we bereikt, Wat hebben we daarvoor gedaan en Wat heeft het gekost. - Paragrafen De paragrafen geven in het kader van de jaarverslaggeving een verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Het gaat daarbij om de beleidslijnen met betrekking tot een aantal beheersmatige aspecten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 74