Pagina 2 - Jaarrekening In de jaarrekening bestaande uit de balans en de programmarekening staat de financiële verslag geving centraal. Bevindingen accountant De accountant heeft de jaarstukken 2006 gecontroleerd. Op grond van de Gemeentewet dient de accountant naast het getrouwheidsonderzoek ook een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de financiële verantwoording. In 2006 is het niet mogelijk gebleken om te komen tot een goedkeurende verklaring inzake de rechtmatigheid. De accountant kan op dit moment niet verifië ren of alle door de gemeente uitgevoerde handelingen voldoen aan de eisen inzake de rechtma tigheid. Verder is gebleken dat dit ook met aanvullende ondersteuning niet gerealiseerd kon wor den. Uw raad is hierover geïnformeerd. De doelstelling is nu om zo spoedig mogelijk een situatie te creëren waarin de rechtmatigheid weer voldoende geborgd is en de accountant ook op dit punt weer een goedkeurende verklaring kan geven. In dat opzicht is 2007 te beschouwen als een overgangsjaar waarin de reorganisatie (kanteling) definitief afgerond zal worden. Dit zal gepaard gaan met (ingrijpende) aanpassingen in de administratieve organisatie en daaraan gekoppeld aan passing in werkwijzen. f^GSu/fds f De programmarekening sluit met een nadelig saldo 2.452.940. Het resultaat is onder andere tot stand gekomen door een aantal posten met een incidenteel karakter. In de programmareke ning treft u een overzicht aan van de incidentele baten en lasten in 2006. In april 2007 is uw raad in een informele bijeenkomst hiervan op de hoogte gebracht waarbij wij tevens een globaal plan van aanpak met u hebben besproken. Wij stellen u voor het nadelig saldo 2.452.940 ten laste c.q. ten gunste te brengen van de vol gende reserves: - 2.175.494 ten laste van de algemene reserve; - 287.781 ten laste van de algemene reserve grondbedrijf; - het positief resultaat van het vm recreatieoord Tusken de Marren ad. 10.335 ten gunste van de betreffende bestemmingsreserve. De algemene reserve (inclusief de algemene reserve grondbedrijf) zal na resultaatbestemming ul timo 2006 een positief saldo vertonen van circa 154.000. De algemene reserve komt daarmee ver beneden de gewenste minimumpositie van 2,5 miljoen. Een nadere beschouwing van het eigen vermogen zal worden betrokken bij de Perspectiefnota 2007. Argumenten: 1Op basis van artikel 198 van de gemeentewet stelt de gemeenteraad het jaarverslag en de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar; 2. Het doel van de algemene reserve is onder andere het opvangen van risico's in algemene zin, zoals een tekort op de jaarrekening. Het is dan ook een bestendige lijn het nadelig saldo van de jaarrekening 2006 ten laste te brengen van de algemene reserve. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met: Niet van toepassing. 02 n.i.iih.ccr.t I mit' rinvj 7',OU ondfïr i trvui nn<j

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 75