Financiën: Zie voorgaande. Uitvoering: Niet van toepassing. Communicatie: Op basis van artikel 200 van de gemeentewet zendt het college de vastgestelde jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening), de accountantsverklaring, het verslag van bevindingen van de ac countant en de verslagen bedoeld in artikel 213a, tweede lid binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 5 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten van provincie Fryslân. De hiervoor genoemde stukken liggen, zodra zij aan de raad zijn overgelegd, voor een ieder ter in zage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de ter inzage legging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven. De raad beraadslaagt over de jaarrekening en jaarverslag niet eerder dan twee weken na openbare kennisgeving. Bijlagen: (zijn at toegestuurd voor de vergadering van 12 juni) - Jaarverslag en jaarrekening 2006; Verslag van bevindingen 2006 Deloitte. Ter inzage: - Jaarverslag en jaarrekening 2006; Verslag van bevindingen 2006 Deloitte; Complexen grondexploitaties 2006. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr. P. Schadd-de Boer Pagina 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 76