BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering Agendapunt Eerdere behandeling Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar besluitvormend 26 juni 2007 4.3 (A-stuk) 12 juni 2007 wethouder mevrouw M.E. Minkes mw. N. de Visser-de Vries telefoon: 0566-629335, e-mail: vissern@boarnsterhim.nl Onderwerp: Vrijstellingsverzoek/bouwaanvraag plan "de Wartenster" december 2006 op het perceel Mids- buorren 7 te Warten. Voorstel: 1Verleen in principe medewerking aan het vrijstellingsverzoek/bouwaanvraag voor het op richten van een landwinkel, boerengolf en educatie overeenkomstig het plan "de Warten ster" december 2006 op het perceel Midsbuorren 7 te Warten middels een vrijstellings procedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 2. Neem een voorbereidingsbesluit voor het plangebied overeenkomstig de bijgevoegde teke ning. 3. Laat het voorbereidingsbesluit twee weken na besluitvorming in werking treden. 4. Verleen in principe aanlegvergunning voor het aanleggen van een voetpad op grond van artikel 44 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 5. Delegeer de rest van de procedure aan het college. Inleiding: Inhoud vrijstellingsverzoek definitieve versie december 2006: De zoon en zijn vrouw willen bij het bestaande agrarische bedrijf een tweede tak realiseren. De doelstelling van deze tweede tak is: de consument en de burger dichterbij de melkveehouderij brengen. Dit zal bestaan uit: Educatie Rondleidingen, zowel in de kaasmakerij als in het agrarische bedrijf Route koe/consument De educatie is gericht op: scholen, kinderfeestjes, groepen/informatieavonden en workshops. Landwinkel Yoghurt, kwark, karnemelk en kaas (eigengemaakt) In combinatie met andere boerenbedrijven ook fruityoghurt ed. Landwinkel is een landelijke organisatie. In Fryslân zou het hier om de eerste vestiging gaan. De ze keten zorgt ook voor uitwisseling van producten vanuit de andere vestigingen. De winkel zal gerealiseerd worden in de boerderij. De oppervlakte is ongeveer 55 m2. Naast de verkoop van producten zal er ook een informatiehoek zijn waar ander Friese projecten worden omschreven en waar informatie over activiteiten in de omgeving is te vinden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 77