Pagina 2 De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag zal er alleen boerengolf mogelijk zijn (met daarnaast natuurlijk de ontvangstruimte voor koffie en thee) Recreatie Boerengolf (ongeveer 10 tot 20 ha, door het land lopen) Het is niet de bedoeling om in het broedseizoen van de vogels door het land te lopen. Hier wordt met de bedrijfsvoering (maaien) ook al rekening mee gehouden. Naast de boerengolf wil men nog andere boerenactiviteiten aanbieden zoals polsstok- springcompetitie en koemelken/koekalverij. Horeca Koffie/thee/fris Ontvangstruimte waar ook informatieavonden worden gehouden Na diverse aanpassingen is 22 december 2006 de definitieve versie van het vrijstellingsverzoek ontvangen. Het verzoek van 22 december 2006 gaat uit van een parkeerterrein op de reeds bestaande ver hardingen aan de voorzijde van de boerderij. Middels een pad door het weiland aansluitend aan het erf kunnen de bezoekers naar de winkel lopen. Het zal een schelpenpad of een pad met hout snippers worden. Middels een brug zal men de winkel kunnen bereiken. Op het parkeerterrein zal een vlaggenmast worden geplaatst. Bij de afrit naar Midsbuorren 7 zal een ingetogen bord komen. Voor het realiseren van de inpandige wijzigingen, het plaatsen van de vlaggenmast en het bord is is een bouwaanvraag ingediend. Voor het aanleggen van voetpaden is een aanlegvergunning ver- Uit overleg met mw. L. Boersma (bijzondere wetten) is gebleken dat de winkeltijden voldoen aan de winkeltijdenwet. De winkel mag niet op zondag open. Een hapje en een drankje ter ondersteuning van de boerengolf en de educatie is toegestaan. Er mag geen alcohol worden geschonken. Ook is het niet de bedoeling dat langsfietsende mensen hier langs kunnen komen voor alleen thee en koffie. Het is uitsluitend ter ondersteuning van de functies zoals hierboven beschreven. Bestemmingsplan: Het perceel valt in het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak voormalige gemeente Idaarderadeel". De bestemming is agrarische doeleinden gebied P en Q. Deze gronden zijn alleen bestemd voor agrarische doeleinden en niet voor andere activiteiten. Het verzoek is daarom in strijd met de bestemming. In de beleidsvisie (Nota integrale visie bestemmingsplan buitengebied 2006) is aangegeven dat er mogelijkheden komen (in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied) voor boerderijwinkels en lichte horeca zoals theeschenkerij. Ook in het streekplan van de provincie Fryslân staan deze ac tiviteiten toe. De locatie Midsbuorren 7 te Warten is gesitueerd in de nabijheid van het dorp Warten. In Warten zijn een aantal recreatieve plannen in ontwikkeling. Deze activiteiten sluiten hier op aan. Ook is

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 78