de boerderij gelegen aan de weg vanuit Leeuwarden naar Warten. Ook vanuit het nabij gelegen Nationaal Park de Alde Feanen zullen recreanten naar deze boerderij kunnen komen. Medewerking is slechts mogelijk op basis van een vrijstelling krachtens artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiervoor is in de inspraakverordening aangegeven dat het ver zoek (ter voorbereiding) 2 weken ter inzage moet liggen (inspraak). Het verzoek heeft vanaf 24 januari tot en met 6 februari 2007 ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen. Argumenten: 1.1. Ruimtelijk inpassing Tegen het bouwplan en vrijstellingsverzoek bestaan geen ruimtelijke bezwaren. De activiteiten zullen op en bij het bestaande erf plaatsvinden. De boerengolf zal wel in het weiland plaatsvin den, echter hier zijn geen blijvende elementen in het landschap voor nodig. 1.2. Voldoet aan toekomstig beleid buitengebied In de beleidsvisie (Nota integrale visie bestemmingsplan buitengebied 2006) is aangegeven dat er mogelijkheden komen (in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied) voor boerderijwinkels en lichte horeca zoals theeschenkerij. Ook in het streekplan van de provincie Fryslân staan deze ac tiviteiten toe. De locatie Midsbuorren 7 te Warten is gesitueerd in de nabijheid van het dorp Warten. In Warten zijn een aantal recreatieve plannen in ontwikkeling. Deze activiteiten sluiten hier op aan. Ook is de boerderij gelegen aan de weg vanuit Leeuwarden naar Warten. Ook vanuit het nabij gelegen Nationaal Park de Alde Feanen zullen recreanten naar deze boerderij kunnen komen. 1.3. Geen bezwaren met betrekking tot de omgevingsaspecten De activiteiten met betrekking tot boerengolf mogen alleen buiten het broedseizoen plaatsvinden. Verder zijn er geen ecologische bezwaren omdat het op het bestaande perceel plaatsvindt, zowel op het (bestaande verharde) terrein als in de bestaande boerderij. Voor de overige omgevingsas pecten geldt dezelfde motivering. 1.4. Positief welstandadvies Voor de bouwaanvragen is een positief welstandadvies afgegeven. Het bord bij de toegang tot de boerderij zal een beperktere omvang krijgen, namelijk maximaal 1,2 bij 0,6 meter. 2.1 Het bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar Medewerking aan dit bouwplan en vrijstellingsverzoek is slechts mogelijk met toepassing van ar tikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Artikel 19 lid 4 van de WRO staat een vrij stelling op basis van eerder genoemd artikel alleen toe indien er voor het betreffende gebied een voorbereidingsbesluit geldt. 4.1 aan/egvergunning Het college is bevoegd tot het verlenen van een aanlegvergunning. Echter omdat deze aanlegver- gunning is samenhang is met de rest van de plannen op dit perceel is er voor gekozen dit in 1 advies mee te nemen. In het bestemmingsplan buitengebied (1998) is een aanlegvergunningstel- sel opgenomen voor het aanleggen van o.a. voetpaden. In overleg met de aanvrager is ervoor ge kozen om het voetpad strak om het bestaande perceel heen te leggen. Op het perceel zelf is na melijk door de (agrarische) bedrijfsvoering geen ruimte om de klanten van het parkeerterrein naar de landwinkel te laten lopen. Pagina 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 79