De hear Van der Meer (GB): Hij heeft één entree gezien. Is dat een centrale entree? De hear Hams (arsjitekt): Naar de speelterreinen zijn er 4 toegangen. Er zijn ook nog verschillende bevoorradingstoegangen. Het is voldoende brandtechnisch gecompartimenteerd. De scholen kunnen evenwel hun eigen gebied afsluiten. De hear Van der Meer (GB): Hij had ook een vraag over de financiën. Wordt het elke keer financieel vertaald en heeft het consequenties? De hear Buiter: Men heeft er apart een club bij gehaald die de kosten bekijkt. Men houdt zich aan de uitgangspunten, ook wat betreft het budget. Later zal het financiële plaatje erbij komen. Een van de uitgangspunten is dat men binnen het gestelde budget blijft. Als men een probleem met de uitgangspunten heeft dan zal hij daartoe contact met het college en de raad opnemen. Dit in samenhang met een goede onderbouwing van de plannen. De hear Van der Meer (GB): Er worden volgens hem op dit moment intentie-overeenkomsten getekend. De hear Buiter: Men heeft in Grou gesproken met de ondertekenaars van de intentie overeenkomst over de inrichting van het verkeer. De volgende dag zal zo'n bijeenkomst in Akkrum plaatsvinden. Als er overeenkomsten worden getekend dat zijn dat ontwikkel- en afnameovereenkomsten voor die deelnemers die direct een zakelijke relatie aangaan met de gemeente. Een aantal partijen is het er al mee eens. Ook is men in gesprek met commerciële partijen. Ten slotte gaat men een samenwerkings- en beheerovereenkomst tekenen. De hear Van der Meer (GB): De scholen zouden het over een aantal zaken niet eens zijn. Wethâlder Van der Meulen: Men rint nei de einfaze en is der noch net foar de folie 100% út. Mar de yntinsje om der mei elkoar út te kommen, is der wol. De hear Seldenrust (FNP): As it swimbad der komt dan komt der in skieding tusken it doelgroepebad en it gruttere part. Bliuwt it wol iepen foar frij swimmen? Dan kinne dy wierskynlik net fan it doelgroepebad nei it gruttere part kinne. Krijt men dan ek in skieden kassasysteem? Is der dus in mooglikheid foar frij swimmen en kin men fan it iene nei it oare swimbad mei ien kaartsje? De hear Buiter: Men is in onderhandeling met commerciële partijen over het zwembad. De scheiding moet zodanig zijn dat het voldoende geluidsdicht is. Men onderzoekt nog hoe het kassasysteem moet functioneren. De gemeente stelt 150.000 euro per jaar beschikbaar voor de stichtingskosten van een recreatief zwembad. Daar moet men rekening mee houden. Men probeert de beste exploitant te vinden. Men krijgt binnenkort het voorstel met de financiële onderbouwing inde notitie. De hear Buiter giet fierder mei in presintaasje fan it plan fan de brede skoalle yn Akkrum. De hear Bouma (VVD): Men soe ek sparlampen brûke moatte. De hear Buiter: Men gaat tot het uiterste. De lampen mogen door de warmte niet de luchtbehandeling in de ruimte verstoren. De hear De Visser (PvdA): Op de ferdjipping soenen lokalen boud wurde? Men soe dochs allinne lokalen bouwe dy't brûkt waarden? Pagina 5 1 e i fnr I ,r.h ni'<] P20'52lC 7/ ibsh 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 7