Pagina 4 5.1 versnellen procedure Om het vervolg van de procedure te versnellen, is het wenselijk dat de rest van de procedure ge delegeerd wordt aan het college. Eventuele zienswijzen kunnen dan door het college worden af gehandeld. Kanttekeningen: In december is het vrijstellingverzoek in behandeling genomen. Uit het vrijstellingsverzoek is ge bleken dat er voor een aantal zaken een bouwaanvraag ingediend zou moeten worden. Hier was enige voorbereidingstijd voor nodig. In overleg met de aanvrager is er voor gekozen het vrijstel lingsverzoek eerst in de inspraak te brengen om geen tijdsverlies te hebben. Na de inspraak zal dan het vrijstellingsverzoek samen met de bouwaanvragen in behandeling worden genomen. Op 11 april 2007 is de laatste van de bouwaanvragen technisch akkoord bevonden. Vanaf die datum worden de aanvragen daarom samen behandeld wat resulteert in dit raadsvoorstel. Er is overleg gevoerd met: Publiekszaken, Beleidsontwikkeling en Projecten Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing 1 het vrijstellingsverzoek en bouwplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Publicatie vindt plaats in Op 'e Hichte. Wanneer er geen zienswijzen worden ingediend, zal er een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Fryslân. Worden er wel zienswijzen ingediend, dan zal het college deze eerst nader afwe gen alvorens zij een verklaring van geen bezwaar aanvraagt. 2. Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in Op 'e Hichte en in de Staatscourant. Er bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen 6 weken bezwaar te maken te gen het genomen voorbereidingsbesluit. 3. De aanlegvergunning zal in de zevende week na bekendmaking van de vergunning in wer king treden. Bijlagen: Kaartje voorbereidingsbesluit (al toegestuurd voor de vergadering van 12 juni) Ter inzage: Kaartje voorbereidingsbesluit Vrijstellingsverzoek plan "de Wartenster" december 2006 Formulier bouwaanvragen Bouwtekeningen Advies welstandscommissie Hûs en Hiem Fragment geldend bestemmingsplan; plankaart en voorschriften Deel nota integrale visie bestemmingsplan buitengebied Briefwisseling aanvrager en gemeente IIIIIUI iivauo.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 80