BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: besluitvormend Raadsvergadering 26 juni 2007 Agendapunt 4.4 -stuk) Eerdere behandeling 12 juni 2007 Portefeuillehouder wethouder D. van der Meulen Behandelend ambtenaar F. Wijma telefoon: 0566-629259, e-mail: wijmaf@boarnsterhim.nl Onderwerp: Rapportage Investeringen GRP t/m 2006 Voorstel: 1Neem kennis van de stand van zaken van de rioleringsprojecten welke in dit voorstel is beschreven. 2. Stem in met het niet aanleggen van de bergbezinkleiding in Wergea, en met het aanwen den van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen voor afkoppelen van regenwater in herstructureringsgebied De Marren/De Terp. 3. Stem in met de meerkosten ad. 32.000 excl. BTW voor de aanleg van de overstortbe- maling te Wergea, en de dekking van de meerkosten uit het positieve saldo van mee- en tegenvallers in de investeringen GRP t/m 2006. 4. Stem in met de aanleg van riolering in een deel van de Alde Feanen, stel het benodigde krediet van 510.000 exclusief BTW beschikbaar, en dek de kosten als volgt: - subsidie SGB van 44.672 exclusief BTW; - toegezegde bijdrage van Provincie Fryslân van 136.716 exclusief BTW; - toegezegde bijdrage van Wetterskip Fryslân van 136.716 exclusief BTW; - gemeentelijke aandeel ad. 136.716 exclusief BTW, door verlaging van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet "IBA's in kwetsbare gebieden". - bijdrage eigenaren 31 x 1780 55.180. 5. Neem kennis van het besluit van het college om voor de aanbesteding van projectonderde len van de aanleg van riolering in de Alde Feanen, af te wijken van de in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid beschreven aanbestedingsvormen. Inleiding: Bij het opstellen van het nieuwe GRP 2007-2011 is het kostendekkingsplan 2004 als uitgangs punt genomen. Hierbij is globaal nagegaan in hoeverre de werkelijke financiële situatie in de lijn van het Kostendekkingsplan 2004 ligt, en of er in de nieuwe planperiode nog rekening moest worden gehouden met financiële afwijkingen uit de voorgaande planperiode. Op onderdelen ble ken er verschillen te zijn, maar per saldo was de afwijking gering. In het nieuwe GRP 2007-2011 is derhalve geen rekening gehouden met financiële afwijkingen uit de oude planperiode.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 82