In dit voorstel informeren wij uw raad over de in het Kostendekkingsplan 2004 opgenomen pro jecten, én over enkele oudere projecten welke bij de vaststelling van het Kostendekkingsplan 2004 'nog niet waren afgerond. De meeste projecten zijn inmiddels uitgevoerd. Enkele projecten zijn nog in voorbereiding of in uitvoering. In dit voorstel wordt voor twee nog niet uitgevoerde projecten een gewijzigde aanpak voorgesteld. In de bijlage is een overzicht gegeven met: - voor de afgeronde projecten (groen gemarkeerd): een vergelijking tussen de raming en de werkelijk gemaakte kosten; - voor de nog niet afgeronde projecten: een vergelijking tussen de verwachte kosten (voort schrijdend inzicht) en de raming; - een korte toelichting/verklaring van de stand van zaken. Het overzicht laat zien dat de werkelijke (of volgens de huidige inzichten verwachte) kosten van enkele projecten substantieel afwijken van de raming. Per saldo leiden de afwijkingen echter tot een kleine meevaller van circa 4.500 exclusief BTW. Hieronder worden de grotere financiële afwijkingen nader toegelicht. Ook worden de projecten toegelicht waarbij een andere aanpak wordt voorgesteld. Regenwaterriool Buorren Reduzum Het regenwaterriool is niet in de Buorren aangelegd. In plaats daarvan is een regenwaterriool aan gelegd in de Ds. Boersstrjitte. De daken van de meeste woningen in de straat zijn hierop aange sloten. Daarnaast is het parkeerterrein nabij de Jokwei afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel en aangesloten op de poldersloot. Het rioolstelsel van Reduzum voldoet nu aan de basisinspan ning. De gemaakte kosten komen nagenoeg overeen met de raming. Afkoppelen Dearsum fase 2 In een eerste fase is in Dearsum regenwater afgekoppeld op een aantal particuliere percelen. Hiermee wordt net aan de basisinspanning voldaan. In fase 2 zal een regenwaterleiding in de straat worden gelegd. Hierop worden de daken van de resterende woningen en de straatkolken aangesloten. Vervolgens wordt het (enige) riooloverstort in Dearsum gesloten. De uitvoering van fase 2 wacht op de geplande nieuwe ontsluiting voor de boerderij op adres Nummer 45 aan de einde van de doodlopende weg. Afkoppelen regenwater Warten In 2005 is in het zuidelijk deel van Warten een regenwaterleiding aangelegd welke regenwater uit het bebouwd gebied van Warten afvoert naar de poldersloot ten zuiden van Warten. Op de re genwaterleiding zijn aangesloten de straatkolken van de Schoolstraat, de overloop van de sloot bij de pastorie, de dakoppervlakken van de school, het multifunctioneel centrum, en de huurwo ningen in de Schoolstraat, en tevens indirect de dakoppervlakken van huurwoningen aan de Bur gemeester Waldastraat. In 2006 zijn twee regenwaterleidingen aangelegd in het noordelijk deel van Warten (in De Bleek en De Greiden). Hierop zijn straatkolkjes en dakafvoeren van de school, het gymnastiekgebouw en een aantal woningen aangesloten. Het rioolstelsel van Warten voldoet nu ruim aan de basisinspanning. Het afkoppelen van dakop pervlakten in combinatie met woningrenovatie door De Friese Greiden Groep heeft een flinke be sparing opgeleverd. Pagina 2 X (,l nwfw/02 Mpport kj<î 'jHF' tm 2M)fj,«:tv/(/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 83