Pagina 3 Verbetering Riolering Wergea De beoogde verbetering betrof het leggen van een stukje verbindingsriool. Nu in herstructure ringsgebied De Marren/De Terp regen waterleidingen worden aangelegd en op grote schaal re genwater wordt afgekoppeld is het verbindingsriool niet meer nodig. Het resultaat is een financië le meevaller van 20.526 excl. BTW. Overstortbemaling Kalsbeekstrjitte doorspoelvoorziening Wergea In dit project wordt het bestaande (oppervlaktewater-)gemaal bij de sportvelden vervangen door een modern en zwaarder gemaal. De elektronische besturing van het gemaal staat in de nieuwe situatie in verbinding met het riooloverstort en een te bouwen geautomatiseerde inlaat (door spoelvoorziening). Het geheel wordt zodanig geprogrammeerd dat de overstortsloot wordt door gespoeld met boezemwater nadat het overstort in werking is geweest. Deze constructie is nodig om de waterkwaliteit in de (overstort)sloot bij de sportvelden op een acceptabel niveau te hou den, en hiermee aan de eisen van waterkwaliteitsbeheerder Wetterskip Fryslân te voldoen. Bij de projectvoorbereiding is geconcludeerd dat het budget voor beide projecten samen ad. 103.361 sxclusief BTW niet toereikend is. De kosten worden nu begroot op 135.000 exclusief BTW. Dit geeft een nadeel van circa 32.000 exclusief BTW. Na instemming van uw raad op het voorlig gende voorstel zal dit project tot uitvoering worden gebracht. Afkoppelen Wergea In 2005 en 2006 zijn dakoppervlakten op particulieren percelen afgekoppeld c.q. aangesloten op de aangrenzende sloot. De doelstelling qua af te koppelen vierkante meters is niet helemaal ge haald. Door de in uitvoering zijnde afkoppelwerkzaamheden in herstructureringsgebied Kasjes- strjitte en omgeving wordt dit echter ruimschoots goedgemaakt, de werkzaamheden zijn binnen de begroting uitgevoerd. Verplaatsen overstort Wergea Volgens de huidige inzichten blijkt het budget van 4.202 excl. BTW bij lange na niet toereikend om deze maatregel uit te kunnen voeren. Kennelijk is bij de opname van de deze maatregel in het Kostendekkingsplan 2004 een fout gemaakt. De kosten worden nu geraamd op 32 000 excl BTW. Bergbezinkleiding Wergea In het GRP 2002-2006 is aanvankelijk uitgegaan van de bouw van een bergbezinkleiding in Wer gea. Op dat moment werd dit gezien als de meest kostenefficiënte maatregel om in het betref fende bemalingsgebied aan de basisinspanning te voldoen. Bij vaststelling van de begroting 2006 zijn de middelen beschikbaar gesteld. Naderhand hebben wij geconcludeerd dat het herstructure ringsproject in de omgeving De Marren/De Terp goede mogelijkheden biedt om op een kosteneffi ciënte wijze op grote schaal regenwater af te koppelen. Hierbij is de bergbezinkleiding niet meer nodig. Afkoppelen wordt gezien als een duurzamere maatregel dan een bergbezinkleiding. Aansluiten op de riolering, binnen en buiten bebouwde kom Het project is grotendeels afgerond. Zaken die nog moeten plaatsvinden zijn ondermeer, het aan sluiten van twee adressen welke tijdens de inventarisatie ten onrechte niet zijn aangemerkt als 'niet aangesloten perceel', de vastlegging van zakelijk recht bij de notaris en een controle- en handhavingactie met betrekking tot de verplichting van aansluiten van de afvoerleidingen op de particuliere percelen. In de jaarrekening 2005 zijn reeds budgetoverschrijdingen gemeld en toege licht. De financiële eindsituatie zal naar verwachting uitkomen op een overschrijding van circa 342.000 excl. BTW op het totaal budget van 800.000 excl. BTW.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 84