Pagina 4 Riolering Fricowei e.o. Wergea Het oude gemengde rioolstelsel is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. De rioleringswerk zaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met de herinrichting van het gebied. De gecombineerde uitvoering heeft een aanzienlijke kostenbesparing opgeleverd. IBA's in kwetsbare gebieden Deze investering is in het Kostendekkingsplan 2004 opgenomen voor de aanpak van ongezuiver de afvalwaterlozingen in kwetsbaar gebied. Voor de aanpak van deze lozingen heeft de gemeente meegedaan aan het project IBA's in Fryslân. In dit project, dat is getrokken door Wetterskip Frys- lân, zijn bij percelen in kwetsbaar gebied hoogwaardige minizuiveringen (IBA's klasse 2) ge plaatst. De kosten werden opgebracht door de gemeente, provincie, Wetterskip Fryslân en de lo zer/eigenaar. In het kader van dit project zijn binnen de gemeente Boarnsterhim slechts 5 IBA's geplaatst. Het is de bedoeling geweest om in dit project ook een deel van de woningen en woon schepen in De Alde Feanen van een IBA te voorzien. Dit is echter niet gelukt omdat de IBA's door de terreinomstandigheden in de Alde Feanen, niet binnen de financiële kaders van het project konden worden geplaatst. Na deze vaststelling zijn wij samen met Provincie Fryslân en Wetters kip Fryslân, en met ondersteuning van Aquario Watermanagement BV een onderzoek gestart naar andere oplossingen voor de Alde Feanen. De uitkomsten van het onderzoek zijn in maart 2006 besproken in een bestuurlijk overleg tussen de gemeente, Provincie Fryslân en Wetterskip Frys- lân. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben de betreffende bestuurders ervoor gekozen een deel van de Alde Feanen (18 woningen 13 woonschepen) van riolering te voorzien. Voor de resterende 50 objecten vond men alle in het onderzoek beschouwde oplossingen te duur in ver houding tot de aangenomen geringe afvalwaterproductie (gezien het ontbreken van leidingwater en elektriciteit bij deze objecten). Voor deze 50 objecten is een vervolgonderzoek gestart naar goedkopere oplossingen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond, en de resultaten zullen eerst wor den gecommuniceerd met betrokken partijen in het gebied. De kosten voor aanleg van riolering voor de 31 objecten zijn geraamd op 510.000,- exclusief BTW. Met Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân is afgesproken dat de kosten na aftrek van ex terne subsidies gelijkelijk door de drie partijen worden gedeeld. De bijdrage van de gemeente komt neer op een bedrag van 136.716 exclusief BTW. Voorgesteld wordt het gemeentelijk aandeel in de kosten te dekken uit het reeds beschikbaar ge stelde investeringskrediet "IBA's in kwetsbare gebieden". In de financiële administratie wordt hiertoe het krediet "IBA's in kwetsbare gebieden" met een bedrag van 136.716 exclusief BTW verlaagd, en wordt een nieuw krediet "aanleg riolering Alde Feanen" van 510.000 exclusief BTW aangemaakt. Tussen betrokken partijen is afgesproken dat de gemeente de aanleg van de riolering gaat trek ken. Over de aanpak van de resterende 50 objecten volgt op korte termijn een afzonderlijk be stuursvoorstel. Het college heeft besloten om voor de aanleg van riolering in de Alde Feanen af te wijken van de in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid beschreven aanbestedingsvormen. Voor de motivatie wordt verwezen naar het collegevoorstel welke als bijlage aan dit voorstel is toegevoegd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 85