Bijzondere werkzaamheden ten laste van de exploitatie In het voorjaar van 2006 is het in zeer slechte staat verkerende riool in een gedeelte van Abbema in Grou vervangen. Door het ontbreken van middelen in de begroting 2006 voor rioolvervanging buiten herstructureringsgebieden is de vervanging ten laste van het reparatiebudget binnen de exploitatie 2006 uitgevoerd (in het nieuwe GRP 2007-2011 zijn wel middelen opgenomen voor dergelijke vervangingen/calamiteiten). Doordat in 2006 zeer weinig rioolpompen aan vervanging toe waren kunnen deze kosten binnen de exploitatie van de riolering worden opgevangen. Argumenten: 2.a Afkoppelen van hemelwater is een duurzamere maatregel dan de bouw van een bergbezink- bassin. Afgekoppeld regenwater wordt schoongehouden en rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewa ter. 2.b In combinatie met een herstructurering kan op kostenefficiënte wijze regenwater worden af gekoppeld. 3. De investering is nodig om aan de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder te voldoen. 4. De aanleg van riolering is voor De Alde Feanen milieuhygiënisch gezien de meest gunstige maatregel. Door middel van riolering wordt het afvalwater uit het natuurgebied nationaal park De Alde Fea nen gehaald. Dit in tegenstelling tot bij de toepassing van een IBA, waarbij het gebied nog wordt belast met effluent/restvervuiling uit de IBA. 5. Het college mag gemotiveerd afwijken van de in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid be schreven aanbestedingsvormen. Het college moet hier melding van doen aan de raad. Een verdere toelichting en motivatie is te lezen in het bijgevoegde collegevoorstel. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met: Afdeling Financiën Financiën: Op onderdelen zijn er afwijkingen (zowel meer- als minderkosten). De totale kosten passen bin nen het Kostendekkingsplan 2004. Ter verduidelijking van de dekking van de projectkosten voor aanleg van riolering in De Alde Fea nen het navolgende overzicht met toelichting. projectkosten: 510.000 exclusief BTW. Pagina 5 I U4 r' V//0V r i,n •'CÜ'./r t',f

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 86