BOARNSTERHIM gemeente COLLEGEVOORSTEL Vergadering Agendapunt Portefeuillehouder wethouder D. van der Meulen Behandelend ambtenaar F. Wijma, toestelnummer 259 Onderwerp: Aanleg riolering Alde Feanen Voorstel: 1Gun de projectvoorbereiding als in dit voorstel omschreven, aan Grontmij Nederland BV, behoudens goedkeuring van het financieel dekkingsvoorstel door de raad (raadsvoorstel rapportage investeringen GRP t/m 2006). 2. Stem in met de aanbesteding van de directievoering op enkelvoudige uitnodiging. 3. Stem in met de aanbesteding van de levering van de luchtpersrioolcomponenten op enkel voudige uitnodiging. 4. Stem in met de aanbesteding van de installatiewerkzaamheden op enkelvoudige uitnodi ging. 5. Stem in met de aanbesteding van het leidingwerk meervoudig onderhands. 6. Informeer de raad over de bovengenoemde gunning en de voorgenomen wijze van aanbe steding in verband met afwijking van het aanbestedingsbeleid. Inleiding: In een deel van De Alde Feanen wordt een luchtpersriool aangelegd waarop 31 van de 81 (recre atiewoningen en woonschepen worden aangesloten. Dit reeds in maart 2006 in een bestuurlijk overleg tussen Gemeente Boarnsterhim, Wetterskip Fryslân en Provincie Friesland afgesproken. Ook is afgesproken dat de gemeente het project trekt. In het raadsvoorstel 'Rapportage Investe ringen GRP t/m 2006' wordt een voorstel gedaan voor dekking van het gemeentelijk aandeel in de kosten. Het raadsvoorstel wordt op 8 mei 2007 meningsvormend door de raad behandeld. Het project aanleg riolering Alde Feanen is opgesplitst in afzonderlijk aan te besteden onderdelen. Deze onderdelen zijn: 1projectvoorbereiding 2. directievoering 3. levering van de luchtpersrioolcomponenten 4. installatiewerkzaamheden 5. leidingwerk De kostenraming van de verschillende onderdelen is in de bijlage aangegeven. Bij de informatie aan de raad wordt deze bijlage vertrouwelijk ter inzage gelegd. De gemeente Boarnsterhim heeft ten aanzien van het aanbesteden van werken beleid vastgelegd een Beleidsplan Aanbesteding Werken, Leveringen en Diensten. Volgens dit document zouden op basis van de geraamde kosten onderdelen 1, 2, 3 en 4 meervoudig onderhands moeten worden aanbesteed. Onderdeel 5 zou openbaar moeten woroen aanbesteed dan wel volgens de procedu-

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 88