re aanbesteding met voorafgaande selectie. In het aanbestedingsbeleid is echter ook aangegeven dat burgemeester en wethouders gemotiveerd van de beschreven aanbestedingsvormen mogen afwijken, en dat zij in voorkomend geval de raad hiervan in kennis moeten stellen. Voorgesteld wordt om in afwijking van het aanbestedingsbeleid onderdelen 12, 3, en 4 op en kelvoudige uitnodiging aan te besteden (per onderdeel wordt onderhandeld met één aannemer), en onderdeel 5 meervoudig onderhands aan te besteden (er worden twee tot zes aannemers uit genodigd om op het werk in te schrijven). Voor onderdelen 1 en 2 zijn reeds onderhandelingen gevoerd met Grontmij wat uiteindelijk heeft geleid tot de bijgevoegde offerte voor projectvoorbereiding en directievoering. Voorgesteld wordt om onderdeel 1 (projectvoorbereiding) aan Grontmij te gunnen onder voorbehoud dat de raad po sitief besluit op het financieel dekkingsvoorstel. Voor onderdeel 2 (directievoering) zal Grontmij een nadere aanbieding doen wanneer een deel van de projectvoorbereiding heeft plaatsgevonden en de omvang van de directievoering beter kan worden overzien. Argumenten: 1Grontmij heeft de brede kennis en ervaring die voor de voorbereiding en begeleiding van dit project nodig is. Aspecten van het werk die specifieke kennis en ervaring vereisen zijn de werkzaamheden aan boord van 13 woonschepen, werken in natuurgebied (natuurwetgeving) en het uitvoeren van leidingwerk in zeer ondraagkrachtige veenbodem. Omdat Grontmij de kennis in huis heeft om veel zaken zelf te doen (waaronder de inventarisatie van uit te voeren werkzaamheden aan boord van woonschepen en het uitvoeren van een natuurtoets) kan het aantal partijen in het project beperkt blijven. 2. Het ligt voor de hand om de directievoering te laten doen door de partij die ook de pro jectvoorbereiding verzorgt. Gunning van de directievoering is op dit moment nog niet aan de orde omdat op dit moment nog onvoldoende kan worden overzien welke inspanning er nodig is. Wel is een indicatie van de kosten gegeven. Als een deel van de projectvoorbereiding heeft plaatsgevonden is hier meer zicht op. Op dat moment zal Grontmij worden gevraagd om een nadere aanbieding te doen voor de directievoering. 3. in Nederland is slechts één leverancier van de (geoctrooieerde) luchtpersriooltechniek. In het onderzoek naar oplossingen voor de lozingen in de Alde Feanen (uitgevoerd door Aqua- rio Watermanagement BV in opdracht van Gemeente Boarnsterhim, Wetterskip Fryslân en provincie Friesland) is men na een marktverkenning voor een deel van De Alde Feanen uitge komen op de toepassing van een luchtpersriool. In Nederland wordt dit systeem alleen gele verd door IE-systems uit Alkmaar. Dit bedrijf zal ook een deel van de engineering verzorgen. 4. De installatiewerkzaamheden aan boord van de woonschepen zijn niet op voorhand te be palen. Om meerdere partijen op het installatiewerk te kunnen laten inschrijven is een nauwkeurige omschrijving van het werk (bestek) noodzakelijk. De werkzaamheden aan boord van de ver schillende woonschepen kunnen echter pas worden bepaald na een uitgebreide inventarisatie aan boord, overleg met de eigenaar, en in veel gevallen ook pas na verwijdering van vloerde len en wandpanelen. De meest efficiënte aanpak is dan ook om het werk op regie te laten uitvoeren door een installatiebedrijf met ervaring op het gebied van riolering in woonschepen. Derhalve wordt voorgesteld om met één ter zake deskundig installatiebedrijf te onderhandelen over regie/uurtarieven. Pagina 2 rt. r/cf'/f l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 89